95,457

Total
Specimens
PLANT
species

2,169

ANIMAL
species

2,817

FUNGAL
species

2,486

BACTERIA
species

924

Archaea,Chromista,Protozoa
species

16Organism (Group by Common Name)Specimen TypeThreatened SpeciesApplicationCollectionInstituteCountryThai National Park


NEWS

 ไมโครไบโอมในอากาศ: โลกอีกใบของจุลินทรีย์ที่ล้อมรอบชีวิตคนเมือง ----------------------------- รู้หรื..
 ช่วยกันสนับสนุนงานวิจัยไทย “วัคซีนโควิดแบบพ่นจมูก” ของ สวทช และยังได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า #วัคซีนโควิด..
 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ANRRC2021 ที่รวบรวมผู้เชียวชาญจาก Bioresource Center ชั้นนำขอ..
 เทคโนโลยีล้ำๆที่จะช่วยขับเคลื่อน BCG economy ลงทะเบียนฟังได้ฟรีที่ https://meeting-nstda.webex.com..
 โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในแม่น้ำโขงด้วยเมตาจีโนมิกส์ครั้งแรกของประเทศไทยเริ่มเ..
 วิกฤติแม่น้ำโขง ข่าวนี้ได้ยินกันบ่อยขึ้น สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของน้ำในแม่น้ำโขงมีผลต่อความหลากหลาย..

NEW SPECIES PUBLISHED

1151 item(s)

Basidioradulum mayi and B. tasmanicum spp. nov. (Hymenochaetales, Basidiomycota) from both sides of Bass Strait, Australia.
Olindias deigo sp. nov., a new species (Hydrozoa, Trachylinae, Limnomedusae) from the Ryukyu Archipelago, southern Japan.
A new species of Onitis Fabricius, 1798 from south-eastern Africa (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Onitini).
Four new species and seven new records of Promalactis Meyrick, 1908 (Lepidoptera, Oecophoridae) from Laos.
A new leafmining pest of guava: Hesperolyra guajavifoliae sp. nov., with comments on the diagnostics of the endemic Neotropical genus Hesperolyra van Nieukerken (Lepidoptera, Nepticulidae).
Notes on the genus Psychostrophia Butler, 1877 (Lepidoptera, Epicopeiidae), with description of a new species.
Pseudomonas carnis sp. nov., isolated from meat.
Campylobacter portucalensis sp. nov., a new species of Campylobacter isolated from the preputial mucosa of bulls.
Fluviispira multicolorata gen. nov., sp. nov. and Silvanigrella paludirubra sp. nov., isolated from freshwater habitats.
Corynebacterium dentalis sp. nov., a new bacterium isolated from dental plaque of a woman with periodontitis.
Taxono-genomics and description of Haloimpatiens massiliensis sp. nov., a new bacterium isolated from the gut of a healthy infant.
Molecular phylogeny of Megalobatrachonema (Nematoda: Ascaridida), with description of a new species based on morphological and molecular evidence.
Araucarioid wood from the late Oligocene-early Miocene of Hainan Island: first fossil evidence for the genus Agathis in the Northern Hemisphere.
Integrative approach reveals four new cryptic species in the genus Gayliella (Ceramiaceae, Rhodophyta).
Diversity of Empruthotrema Johnston and Tiegs, 1992 parasitizing batoids (Chondrichthyes: Rajiformes and Myliobatiformes) from the Southwest Atlantic Ocean, with description of three new species.
A new species Myxodavisia jejuensis n. sp. (Myxosporea: Sinuolineidae) isolated from cultured olive flounder Paralichthys olivaceus in South Korea.
Taxonomic revision of the genus Machleida Fåhraeus, 1870 (Tenebrionidae, Pimeliinae, Asidini).
A new species of stygobitic snail in the genus Antrorbis Hershler & Thompson, 1990 (Gastropoda, Cochliopidae) from the Appalachian Valley and Ridge of eastern Tennessee, USA.
Unloved, paraphyletic or misplaced: new genera and species of small to minute lucinid bivalves and their relationships (Bivalvia, Lucinidae).
DNA barcoding reveals a species group of the genus Campiglossa (Diptera, Tephritidae, Tephritinae) with recognition of a new species from East Asia and previously unknown females of Campiglossa coei (Hardy).
Nienna chukotka sp. nov. (Protura, Acerentomidae, Nipponentominae) from the Arctic region, with a key to species of the genus.
Review of the Camponotus kiesenwetteri group (Hymenoptera, Formicidae) in the Aegean with the description of a new species.
Description of Seba longimera sp. nov. from hydrothermal vents in the Okinawa Trough, Northwest Pacific (Amphipoda, Amphilochoidea, Sebidae).
Two new species of Fuscoporia (Hymenochaetales, Basidiomycota) from southern China based on morphological characters and molecular evidence.
Urinicoccus massiliensis gen. nov., sp. nov., a new bacterium isolated from a human urine sample from a 7-year-old boy hospitalized for dental care.
Orthrozanclus elongata n. sp. and the significance of sclerite-covered taxa for early trochozoan evolution.
Revision of fossil Metretopodidae (Insecta, Ephemeroptera) in Baltic amber - Part 4: Description of two new species of Siphloplecton Clemens, 1915, with notes on the new S. jaegeri species group and with key to fossil male adults of Siphloplecton.
Review of the Arabian Crematogaster Lund (Hymenoptera, Formicidae), synoptic list, distribution, and description of two new species from Oman and Saudi Arabia.
Review of the millipede genus Orthomorpha Bollman, 1893 (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae) in Vietnam, with several new records and descriptions of two new species.
Systematics and relationships of Tryssophyton (Melastomataceae), with a second species from the Pakaraima Mountains of Guyana.
Two new species of Phyllanthus (Phyllanthaceae) from Thailand.
Morphology and phylogeny of four marine or brackish water spirotrich ciliates (Protozoa, Ciliophora) from China, with descriptions of two new species.
New Species of the Genus Curvularia: C. tamilnaduensis and C. coimbatorensis from Fungal Keratitis Cases in South India.
Molecular identification of mosquitoes of the Anopheles maculatus group of subgenus Cellia (Diptera: Culicidae) in the Indonesian Archipelago.
A new species of Nebalia (Crustacea, Leptostraca) from a hydrothermal field in Kagoshima Bay, Japan.
The first Elcanidae (Orthoptera, Elcanoidea) from the Daohugou fossil bed of northeastern China.
A review of the Indonesian species of the family Signiphoridae (Hymenoptera, Chalcidoidea), with description of three new species.
Taxonomic study of Thiotricha Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) in Japan, with the description of two new species.
Five new species of Mydaea from China (Diptera, Muscidae).
Nodulose-spored Inocybe from the Rocky Mountain alpine zone molecularly linked to European and type specimens.
Bifidobacterium tibiigranuli sp. nov. isolated from homemade water kefir.
Halalkalibacillus sediminis sp. nov., isolated from sediment of sea cucumber culture pond.
Schizymenia jonssonii sp. nov. (Nemastomatales, Rhodophyta): a relict or an introduction into the North Atlantic after the last glacial maximum?
Lobophora (Dictyotales) species richness, ecology and biogeography across the north-eastern atlantic archipelagos and description of two new species.
The first record of Ligophorus Euzet & Suriano, 1977 (Monogenea: Dactylogyridae) on Crenimugil buchanani (Teleostei: Muglidae) from Thailand based on morphological and molecular analyses.
Holothuria (Mertensiothuria) viridiaurantia sp. nov. (Holothuriida, Holothuriidae), a new sea cucumber from the Eastern Pacific Ocean revealed by morphology and DNA barcoding.
Four new Caribbean Sigambra species (Annelida, Pilargidae), and clarifications of three other Sigambra species.
A new species in the genus Acartia Dana, 1846 (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Acartiidae) from the South Pacific coastal waters of Nadi Bay, Fiji.
Two new species of the genus Caligus (Crustacea, Copepoda, Siphonostomatoida) from the Sea of Japan, with a note on the establishment of a new species group.
A new petrophilous tiger beetle from the Trans-Pecos region of Texas and revised key to the genus Amblycheila (Coleoptera, Carabidae, Cicindelinae).
A new species of Nilobezzia Kieffer (Diptera, Ceratopogonidae) from the mangrove forest of Hainan Island, China.
Muangnua arborea, a new semislug (Gastropoda, Stylommatophora, Helicarionidae, Durgellininae) from Loei Province, northeastern Thailand.
DNA barcodes reveal 63 overlooked species of Canadian beetles (Insecta, Coleoptera).
Revision of the Neotropical hoverfly genus Peradon Reemer (Diptera, Syrphidae, Microdontinae).
Jawless land snail Sinorachis, a new bradybaenine genus from China (Eupulmonata, Camaenidae).
Three new karst-dwelling Cnemaspis Strauch, 1887 (Squamata; Gekkoniade) from Peninsular Thailand and the phylogenetic placement of C. punctatonuchalis and C. vandeventeri.
Sanguibacter gelidistatuariae sp. nov., a novel psychrotolerant anaerobe from an ice sculpture in Antarctica, and emendation of descriptions for the family Sanguibacteraceae, the genus Sanguibacter and species S. antarcticus, S. inulinus, S. kedieii, S. m
Pyrobaculum igneiluti sp. nov., a novel anaerobic hyperthermophilic archaeon that reduces thiosulfate and ferric iron.
Arcobacter lekithochrous sp. nov., a new species isolated from a molluscan hatchery in Norway.
Psychromonas aquatilis sp. nov. isolated from water samples obtained in the Chilean Antarctica.
Nostoc thermotolerans sp. nov., a soil dwelling species of Nostoc (Cyanobacteria) isolated from Madhya Pradesh, India.
Morphological Description and Molecular Phylogeny of Two Species of Levicoleps (Ciliophora, Prostomatida), L. taehwae nov. spec. and L. biwae jejuensis nov. subspec., collected in Korea.
Brevundimonas albigilva sp. nov., Isolated from Forest Soil.
Morphological and Molecular Characterization of Phasmarhabditis huizhouensis sp. nov. (Nematoda: Rhabditidae), a New Rhabditid Nematode from South China.
Eriophyoid mites (Acari, Eriophyoidea) associated with tea plants, with descriptions of a new genus and two new species.
A new genus and species of cyclopoid (Crustacea, Copepoda, Cyclopinidae) from a coastal system in the Gulf of Mexico.
Paratullbergia Womersley in China: the description of a new species and a key to the genus (Collembola, Tullbergiidae).
Review of the genus Hieromantis Meyrick from China, with descriptions of three new species (Lepidoptera, Stathmopodidae).
Description of a new genus and three new species of Otothyrinae (Siluriformes, Loricariidae).
Annotated check list of the Pyraloidea (Lepidoptera) of America North of Mexico.
Integrative Taxonomy of the Micrura alaskensis Coe, 1901 Species Complex (Nemertea: Heteronemertea), with Descriptions of a New Genus Maculaura gen. nov. and Four New Species from the NE Pacific.
Vibrio bivalvicida sp. nov., a novel larval pathogen for bivalve molluscs reared in a hatchery.
Strawberry Fruit Rot Caused by Neopestalotiopsis iranensis sp. nov., and N. mesopotamica.
Morphology and Small Subunit rDNA Phylogeny of Two New Marine Urostylid Ciliates, Caudiholosticha marina sp. nov. and Nothoholosticha flava sp. nov. (Ciliophora, Hypotrichia).
Half-sandwich nickel(II) complexes bearing 1,3-di(cycloalkyl)imidazol-2-ylidene ligands.
Palaeogeographic implications of a new iocrinid crinoid (Disparida) from the Ordovician (Darriwillian) of Morocco.
Cranial osteology of the ankylosaurian dinosaur formerly known as Minmi sp. (Ornithischia: Thyreophora) from the Lower Cretaceous Allaru Mudstone of Richmond, Queensland, Australia.
Noncontiguous finished genome sequence and description of Virgibacillus massiliensis sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated from human gut.
Diversity of Phytophthora Species from Declining Mediterranean Maquis Vegetation, including Two New Species, Phytophthora crassamura and P. ornamentata sp. nov.
Proposal to restrict the genus Clostridium (Prazmowski) to Clostridium butyricum and related species.
Niveibacterium umoris gen. nov., sp. nov., isolated from wetland freshwater.
The first true deserticolous species of Buthus Leach, 1815 from Algeria (Scorpiones: Buthidae); Ecological and biogeographic considerations.
"new species" .nov; +292 new citations
Description of Jaminaea phylloscopi sp. nov. (Microstromatales), a novel basidiomycetous yeast isolated from migratory birds in the Mediterranean basin.
Isolation and Characterization of Madariaga Virus from a Horse in Paraíba State, Brazil.
Cryptic Species or Inadequate Taxonomy? Implementation of 2D Geometric Morphometrics Based on Integumental Organs as Landmarks for Delimitation and Description of Copepod Taxa.
Armored kinorhynch-like scalidophoran animals from the early Cambrian.
Developmental progress and current status of the Animal QTLdb.
Potential New Associations of North American Parasitoids With the Invasive Asian Longhorned Beetle (Coleoptera: Cerambycidae) for Biological Control.
Bufavirus Protoparvovirus in feces of wild rats in China.
Simonsenia aveniformis sp. nov. (Bacillariophyceae), molecular phylogeny and systematics of the genus, and a new type of canal raphe system.
Occurrence and identification of hemotropic mycoplasmas (Hemoplasmas) in free ranging and laboratory rats (Rattus norvegicus) from two Brazilian zoos.
Insights from Integrative Systematics Reveal Cryptic Diversity in Pristimantis Frogs (Anura: Craugastoridae) from the Upper Amazon Basin.
High genetic variability and polychromatism in Pachycoris torridus (Heteroptera: Scutelleridae).
Microbispora camponoti sp. nov., a novel actinomycete isolated from the cuticle of Camponotus japonicus Mayr.
Description of Psathyromyia (Psathyromyia) baratai sp. n. (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) From Cantareira State Park, São Paulo, Brazil.
Morphological and Molecular Characterization of Choleoeimeria pogonae n. sp. coccidian parasite (Apicomplexa:Eimeriidae, 1989, Paperna and Landsberg) in a Western bearded dragon (Pogona minor minor).
NONCODE 2016: an informative and valuable data source of long non-coding RNAs.
Draft Genome Sequence of Amantichitinum ursilacus IGB-41, a New Chitin-Degrading Bacterium.
Whole genome investigation of a divergent clade of the pathogen Streptococcus suis.
Two new hyaline-ascospored species of Trichoderma and their phylogenetic positions.
From one to six: unrecognized species diversity in the genus Acantholichen (lichenized Basidiomycota: Hygrophoraceae).
Xerotolerant fungi in house dust: taxonomy of Spiromastix, Pseudospiromastix and Sigleria gen. nov. in Spiromastigaceae (Onygenales, Eurotiomycetes).
A new find of the fossil Cyclosorus from the Eocene of South China and its paleoclimatic implication.
Eocene Podocarpium (Leguminosae) from South China and its biogeographic implications.
Neotropical Copestylum Macquart (Diptera: Syrphidae) Breeding in Fruits and Flowers, Including 7 New Species.
TWO NEW SPECIES OF THE FAMILY SYRINGOPHILIDAE (PROSTIGMATA: SYRINGOPHILIDAE) PARASITISING BUSHSHRIKES (PASSERIFORMES: MALACONOTIDAE).
Cross-Species Interaction between Rapidly Evolving Telomere-Specific Drosophila Proteins.
Syngonanthus androgynus, a Striking New Species from South America, its Phylogenetic Placement and Implications for Evolution of Bisexuality in Eriocaulaceae.
Phylogenetic analysis using the 28S rRNA gene reveals that the genus Paracreptotrema Choudhury, Pérez-Ponce de León, Brooks and Daverdin, 2006 (Digenea: Allocreadiidae) is not monophyletic; description of two new genera and one new species.
Spider crabs of the Western Atlantic with special reference to fossil and some modern Mithracidae.
Phytophthora species recovered from the Connecticut River Valley in Massachusetts, USA.
Global diversity and phylogeny of the Phellinus igniarius complex (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the description of five new species.
Two new species of true morels from Newfoundland and Labrador: cosmopolitan Morchella eohespera and parochial M. laurentiana.
Three new species of Physalacria from China, with a key to the Asian taxa.
Unraveling the Inocybe praetervisa group through type studies and ITS data: I. praetervisoides sp. nov. from the Mediterranean region.
Metabolite Profiling and Comparison of Bioactivity in Antrodia cinnamomea and Antrodia salmonea Fruiting Bodies.
Mycobacterium alsense sp. nov., a scotochromogenic slow grower isolated from clinical respiratory specimens.
Phylogenetic and morphological characterization of trypanosomes from Brazilian armoured catfishes and leeches reveal high species diversity, mixed infections and a new fish trypanosome species.
New species of Torque Teno miniviruses infecting gorillas and chimpanzees.
Thermanaeromonas burensis sp. nov., a novel thermophilic anaerobe isolated from a subterranean clay environment in France.
TWO NEW SPECIES OF HOMALOMETRON (DIGENEA: APOCREADIIDAE) FROM NEARCTIC FRESHWATER FUNDULIDS, ELUCIDATION OF THE LIFE CYCLE OF H. CUPULORIS, AND MOLECULAR PHYLOGENETIC ANALYSIS OF SOME CONGENERS.
Enhanced Radiation Resistance of Methanosarcina soligelidi SMA-21, a New Methanogenic Archaeon Isolated from a Siberian Permafrost-Affected Soil in Direct Comparison to Methanosarcina barkeri.
Nocardioides albidus sp. nov., an actinobacterium isolated from garden soil in Incheon, South Korea.
Intraspecific and interspecific genetic variation of Gongylonema pulchrum and two rodent Gongylonema spp. (G. aegypti and G. neoplasticum), with the proposal of G. nepalensis n. sp. for the isolate in water buffaloes from Nepal.
Taxonomic Synopsis of the Ponto-Mediterranean Ants of Temnothorax nylanderi Species-Group.
Vibrio galatheae sp. nov., a novel member of the Vibrionaceae family isolated from the Solomon Sea.
Simulium (Gomphostilbia) merapiense sp. nov. (Diptera: Simuliidae) from Java, Indonesia.
When Ontogeny Matters: A New Japanese Species of Brittle Star Illustrates the Importance of Considering both Adult and Juvenile Characters in Taxonomic Practice.
A New Phaeodarian Species Discovered from the Japan Sea Proper Water, Auloscena pleuroclada sp. nov. (Aulosphaeridae, Phaeosphaerida, Phaeodaria).
Sulfuricaulis limicola gen. nov., sp. nov., a novel sulfur oxidizer isolated from a lake.
Glugea jazanensis sp. nov. infecting Lutjanus bohar in the Red Sea: ultrastructure and phylogeny.
A New Species of Protodrilus (Annelida, Protodrilidae), Covering Bone Surfaces Bright Red, in Whale-Fall Ecosystems in the Northwest Pacific.
Largest known Mesozoic multituberculate from Eurasia and implications for multituberculate evolution and biology.
Streptococcus caprae sp. nov., isolated from a Iberian Ibex (Capra pyrenaica hispanica).
Familial Clarification of Saucrosmylidae stat. nov. and New Saucrosmylids from Daohugou, China (Insecta, Neuroptera).
Morphology of three Litonotus species (Ciliophora: Pleurostomatida) from China seas, with brief notes on their SSU rDNA-based phylogeny.
Belliella buryatensis sp. nov., isolated from the Lake Solenoe (Buryatia, Russia).
Acidipila dinghuensis sp. nov., a novel acidobacterium isolated from forest soil.
Rhodovulum aestuarii sp. nov., isolated from a brackish water body.
Brachyspira suanatina sp. nov., an enteropathogenic intestinal spirochaete isolated from pigs and mallards: genomic and phenotypic characteristics.
Aspergillus mulundensis sp. nov., a new species for the fungus producing the antifungal echinocandin lipopeptides, mulundocandins.
Backbone tree for Chaetothyriales with four new species of Minimelanolocus from aquatic habitats.
Morphological and molecular characterisation of Geosmithia species on European elms.
Three genera in the Ceratocystidaceae are the respective symbionts of three independent lineages of ambrosia beetles with large, complex mycangia.
A new species of Triplophysa Rendahl (Cypriniformes, Nemacheilidae) from Sichuan Province, China.
Duganella ginsengisoli sp. nov., a bacteria isolated from ginseng soil.
Streptomyces alfalfae sp. nov. and comparisons with its closest taxa Streptomyces silaceus, Streptomyces flavofungini and Streptomyces intermedius.
Pelistega suis sp. nov., a new Pelistega species isolated from domestic and wild animals.
Plantactinospora sonchi sp. nov., a novel actinobacterium isolated from the leaves of common sowthistle (Sonchus oleraceus L).
Anisakid nematodes (Nematoda: Anisakidae) from the marine fishes Plectropomus laevis Lacépède (Serranidae) and Sphyraena qenie Klunzinger (Sphyraenidae) off New Caledonia, including two new species of Hysterothylacium Ward & Magath, 1917.
New nematode species, Orientatractis mekongensis n. sp. (Atractidae) and Neosynodontisia suratthaniensis n. g., n. sp. (Pharyngodonidae) from freshwater fishes in Thailand.
Morphological characterisation and phylogenetic relationships of Zschokkella candia n. sp. from the gall-bladder of Sparisoma cretense (L.) (Perciformes: Scaridae) in the Sea of Crete off Greece.
On the parasitoid complex of butterflies with descriptions of two new species of parasitic wasps (Hymenoptera: Eulophidae) from Goa, India.
A new species of Ergasilus Nordmann, 1832 (Copepoda: Cyclopoida: Ergasilidae) from Bryconops giacopinii Fernández-Yépez (Characidae) in the Vichada River Basin, Colombia.
A new species of Kentropyxia Baker, 1982 parasitic in the small intestine of Osteocephalus taurinus Steindachner (Anura: Hylidae) from the Brazilian Eastern Amazon.
Halorubrum rutilum sp. nov. isolated from a marine solar saltern.
A New Species of Meristogenys (Anura: Ranidae) from Sarawak, Borneo.
Mycobacterium angelicum sp. nov., a non chromogenic slow growing fish host related to Mycobacterium szulgai.
Feifantangia zhejiangensis gen. nov., sp. nov., a marine bacterium isolated from seawater of the East China Sea.
Lactobacillus herbarum sp. nov., a new species related to Lactobacillus plantarum.
New species of Cosmocercoides (Nematoda; Cosmocercidae) and other helminths in Gonocephalus liogaster (Squamata; Agamidae) from Peninsular Malaysia.
A new species of Cosmocerca (Nematoda: Cosmocercidae) and other helminths in Cyrtodactylus gubaot (Squamata: Gekkonidae) from the Philippines.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Clostridium ihumii sp. nov.
Necrolemur anadoni, a new species of Microchoerinae (Omomyidae, Primates) from the Middle Eocene of Sant Jaume de Frontanyà (Pyrenees, Northeastern Spain).
Non contiguous-finished genome sequence and description of Bacillus jeddahensis sp. nov.
Idiomarina aquatica sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated from Spanish salterns.
Three new species of Ametadoria Townsend (Diptera: Tachinidae) from Area de Conservación Guanacaste, Costa Rica.
Paenibacillus zeae sp. nov., isolated from maize (Zea mays L.) seeds.
Photobacterium galatheae sp. nov., a bioactive bacterium isolated from a mussel in the Solomon Sea.
Starmera pilosocereana sp. nov., a yeast isolated from necrotic tissue of cacti in a sandy coastal dune ecosystem.
Yamadazyma riverae sp. nov., a yeast species isolated from plant materials.
Psychrobacter fjordensis sp. nov., a psychrotolerant bacterium isolated from an Arctic fjord in Svalbard.
A heavy metal tolerant novel bacterium, Bacillus malikii sp. nov., isolated from tannery effluent wastewater.
Bradyrhizobium viridifuturi sp. nov., encompassing nitrogen-fixing symbionts of legumes used for green manure and environmental services.
The genus Cryptosphaeria in the western United States: taxonomy, multilocus phylogeny and a new species, C. multicontinentalis.
Arcella peruviana sp. nov. (Amoebozoa: Arcellinida, Arcellidae), a new species from a tropical peatland in Amazonia.
Sphaerochaeta associata sp. nov., a spherical spirochaete isolated from cultures of Methanosarcina mazei JL01.
Morphological and phylogenetic studies on three Pseudochilodonopsis (Ciliophora, Cyrtophoria) isolated from brackish waters in China, including a new species, P. quadrivacuolata spec. nov.
Description and phylogenetic position of Corlissina maricaensis gen. nov., sp. nov. (Karyorelictea, Geleiidae), a new interstitial ciliate from Brazil, with redefinition of the family Geleiidae.
A new species of Allodaposuchus (Eusuchia, Crocodylia) from the Maastrichtian (Late Cretaceous) of Spain: phylogenetic and paleobiological implications.
Morphological and Molecular Diversity of the Neglected Genus Rhizomastix Alexeieff, 1911 (Amoebozoa: Archamoebae) with Description of Five New Species.
Lysinibacillus cresolivorans sp. nov., a m-cresol-degrading bacterium isolated from coking wastewater treatment aerobic sludge.
Description of a New Phlebotomine Species of the Brazilian Cerrado from Sandstone Caves in Tocantins State, Brazil: Lutzomyia (Lutzomyia) elizabethrangelae sp. nov. (Diptera: Psychodidae).
Two New Species of Demodex (Acari: Demodecidae) with a Redescription of Demodex musculi and Data on Parasitism in Mus musculus (Rodentia: Muridae).
Two new Species of Simulium (Simulium) (Diptera: Simuliidae) From Mount Murud, Sarawak, Malaysia.
Porphyromonas bronchialis sp. nov. Isolated from Intraoperative Bronchial Fluids of a Patient with Non-Small Cell Lung Cancer.
Paenibacillus insulae sp. nov., isolated from soil.
Four new species of Pyropia (Bangiales, Rhodophyta) from the west coast of North America: the Pyropialanceolata species complex updated.
Bolanthusturcicus (Caryophyllaceae), a new species from Turkey.
Adiantumshastense, a new species of maidenhair fern from California.
Simulium (Simulium) lomkaoense, a New Species of Black Fly (Diptera: Simuliidae) From Thailand.
Key to Species of the Genus Neocheyletiella (Acariformes: Cheyletidae), With Description of a New Species.
Bacillus gossypii sp. nov. isolated from the stem of Gossypium hirsutum.
Two New Species of Liuixalus (Rhacophoridae, Anura): Evidence from Morphological and Molecular Analyses.
Rhizobium ecuadorense sp. nov., an indigenous N2-fixing symbiont of the Ecuadorian common bean (Phaseolus vulgaris L.) genetic pool.
Candida baotianmanensis sp. nov. and Candida pseudoviswanathii sp. nov., two ascosporic yeast species isolated from the gut of beetles.
Hanseniaspora jakobsenii sp. nov., a novel yeast isolated from Bandji, a traditional palm wine of Borassus akeassii from Burkina Faso.
Maritimibacter lacisalsi sp. nov., isolated from a salt lake, and emended description of the genus Maritimibacter Lee et al. 2007.
Streptomyces rubrisoli sp. nov., neutrotolerant acidophilic actinomycetes isolated from red soil.
Description and phylogenetic placement of Beauveria hoplocheli sp. nov. used in the biological control of the sugarcane white grub, Hoplochelus marginalis, in Reunion Island.
Nonomuraea flavida sp. nov., a new species of soil actinomycetes isolated from Aconitum napellus rhizosphere.
Liquidambar maomingensis sp. nov. (Altingiaceae) from the late Eocene of South China.
A one-step multiplex PCR for differentiating the proposed new species "Clostridium neonatale" from closely related species.
Rhodococcus antrifimi sp. nov., isolated from dried bat dung of a cave.
Study of the Histology of Leafy Axes and Male Cones of Glenrosa carentonensis sp. nov. (Cenomanian Flints of Charente-Maritime, France) Using Synchrotron Microtomography Linked with Palaeoecology.
Niche partitioning and environmental factors affecting abundance of strepsirrhines in Angola.
Lutibacter holmesii sp. nov., a novel marine bacterium of the family Flavobacteriaceae isolated from the sea urchin Strongylocentrotus intermedius and emended description of the genus Lutibacter.
New species of Ophiostomatales from Scolytinae and Platypodinae beetles in the Cape Floristic Region, including the discovery of the sexual state of Raffaelea.
Thiorhodococcus fuscus sp. nov., isolated from a lagoon.
[Candidatus "Jettenia moscovienalis" sp. nov., a New Species of Bacteria Carrying out Anaerobic Ammonium Oxidation].
"new species" .nov; +189 new citations
Spirochaeta sinaica sp. nov., a novel halophilic spirochaete isolated from Solar Lake (Sinai shore).
New Fossil Scorpion from the Chiapas Amber Lagerstätte.
Halarchaeum grantii sp. nov., a moderately acidophilic haloarchaeon isolated from a commercial salt sample made in Okinawa, Japan.
Hymenochaetaceae from the Guineo-Congolian rainforest: three new species of Phylloporia based on morphological, DNA sequences and ecological data.
Pisorisporiales, a new order of aquatic and terrestrial fungi for Achroceratosphaeria and Pisorisporium gen. nov. in the Sordariomycetes.
Cavicella subterranea gen nov. sp. nov., isolated from a deep mineral water aquifer and emended description of the species Perlucidibaca piscinae.
Multilocus sequence analysis of genus Kurthia, and a description of the novel species, Kurthia populi sp. nov.
Description of a New Species of the Genus Psectrosciara and a New Record of Parascatopse sonorensis (Diptera: Scatopsidae) From Florida.
Halorussus amylolyticus sp. nov., isolated from an inland salt lake of China.
Meiothermus roseus sp. nov., a thermophilic bacterium isolated from a geothermal area.
Xylitol production by yeasts isolated from rotting wood in the Galápagos Islands, Ecuador, and description of Cyberlindnera galapagoensis f.a., sp. nov.
Ursidibacter maritimus gen. nov., sp. nov. and Ursidibacter arcticus sp. nov., two new members of the family Pasteurellaceae isolated from the oral cavity of bears.
Sulfurifustis variabilis gen. nov., sp. nov., a novel sulfur oxidizer isolated from a lake, and proposal of Acidiferrobacteraceae fam. nov. and Acidiferrobacterales ord. nov.
Paleolimnological inferences based on Oligocene ostracods (Crustacea: Ostracoda) from Tremembé Formation, Southeast Brazil.
The expanding large-spored Metschnikowia clade: Metschnikowia matae sp. nov., a yeast species with two varieties from the Brazilian Atlantic Forest.
Two new species of fossil Leggadina (Rodentia: Muridae) from Northwestern Queensland.
First record of Alloxysta Förster (Hymenoptera: Figitidae) from Costa Rica, with description of four new species.
Harorepupu aotearoa (Onygenales) gen. sp. nov.; a threatened fungus from shells of Powelliphanta and Paryphanta snails (Rhytididae).
Rhinosporidiosis in African reed frogs Hyperolius spp. caused by a new species of Rhinosporidium.
Two Procamallanus (Spirocamallanus) species (Nematoda: Camallanidae) from freshwater fishes in the Lower Congo River.
On a new species of Cosmocerca (Nematoda: Cosmocercidae) from Microhyla rubra (Anura: Microhylidae) from West Bengal, India.
Phyllodistomum spinopapillatum sp. nov. (Digenea: Gorgoderidae), from the Oaxaca killifish Profundulus balsanus (Osteichthyes: Profundulidae) in Mexico, with new host and locality records of P. inecoli: Morphology, ultrastructure and molecular evidence.
Diphyllidean cestodes from the bigeye houndshark Iago omanensis (Norman) (Carcharhiniformes: Triakidae) in the Gulf of Oman, with the description of Coronocestus ehsanentezarii sp. nov. (Echinobothriidae).
A new species of Entobdella Blainville in Lamarck, 1818 (Monogenea: Capsalidae: Entobdellinae) from the Greenland halibut, Reinhardtius hippoglossoides.
New species of Prosotocus (Digenea; Pleurogenidae) and other helminths in Euphlyctis cyanophlyctis (Anura: Dicroglossidae) from Punjab, India.
Molecular Phylogenetic Analysis of Ballistoconidium-Forming Yeasts in Trichosporonales (Tremellomycetes): A Proposal for Takashimella gen. nov. and Cryptotrichosporon tibetense sp. nov.
Bacillus stamsii sp. nov., a facultatively anaerobic sugar degrader that is numerically dominant in freshwater lake sediment.
Scytalidium parasiticum sp. nov., a New Species Parasitizing on Ganoderma boninense Isolated from Oil Palm in Peninsular Malaysia.
A Comprehensive Protocol for Improving the Description of Saprolegniales (Oomycota): Two Practical Examples (Saprolegnia aenigmatica sp. nov. and Saprolegnia racemosa sp. nov.).
Massisteria marina has a sister: Massisteria voersi sp. nov., a rare species isolated from coastal waters of the Baltic Sea.
An Integrated Morphological and Molecular Approach to the Description and Systematisation of a Novel Genus and Species of Macrodasyida (Gastrotricha).
Identification of a new marine algal species Pyropia nitida sp. nov. (Bangiales: Rhodophyta) from Monterey, California.
Goniothalamusflagellistylus Tagane & V. S. Dang (Annonaceae), a new species from Mt. Hon Ba, Vietnam.
A foundation monograph of Convolvulus L. (Convolvulaceae).
Halorientalis brevis sp. nov., Isolated from an Inland Salt Lake of China.
Culicoides castelloni sp. nov. from the Brazilian Amazon Region with a revision of the reticulatus species group (Diptera, Ceratopogonidae).
Two new species of Dryinidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) from areas of Atlantic Rainforest at São Paulo State, Brazil.
Haloarchaeobius amylolyticus sp. nov., isolated from a marine solar saltern.
Morphology of three species of Amphileptus (Protozoa, Ciliophora, Pleurostomatida) from the South China Sea, with note on phylogeny of A. dragescoi sp. n.
Morphological and molecular characterization of Thelohanellus hoffmanni sp. nov. (Myxozoa) infecting goldfish Carassius auratus auratus.
Two New Genera of Planktonic Ciliates and Insights into the Evolution of the Family Strombidiidae (Protista, Ciliophora, Oligotrichia).
Adaptations to Hydrothermal Vent Life in Kiwa tyleri, a New Species of Yeti Crab from the East Scotia Ridge, Antarctica.
Fatty acid content and profile of the aerial microalga Coccomyxa sp. isolated from dry environments.
Population bottleneck triggering millennial-scale morphospace shifts in endemic thermal-spring melanopsids.
Desulfonatronobacter acetoxydans sp. nov.,: a first acetate-oxidizing, extremely salt-tolerant alkaliphilic SRB from a hypersaline soda lake.
New Species of Boletellus Section Boletellus (Boletaceae, Boletales) from Japan, B. aurocontextus sp. nov. and B. areolatus sp. nov.
Pseudorhizobium pelagicum gen. nov., sp. nov. isolated from a pelagic Mediterranean zone.
Trichobilharzia anseri n. sp. (Schistosomatidae: Digenea), a new visceral species of avian schistosomes isolated from Greylag goose (Anser anser L.) in Iceland and France.
Pythium rishiriense sp. nov. from water and P. alternatum sp. nov. from soil, two new species from Japan.
Eight known species of Aphelenchoides nematodes with description of a new species from Manipur, India.
Psychrobacillus soli sp. nov., capable of degrading oil, isolated from oil-contaminated soil in Mongolia.
Halosimplex litoreum sp. nov., isolated from a marine solar saltern.
Molecular Phylogeny and Taxonomy of Yamadazyma dushanensis f.a., sp. nov., a Cellobiose-Fermenting Yeast Species from China.
A New Species of Pengornithidae (Aves: Enantiornithes) from the Lower Cretaceous of China Suggests a Specialized Scansorial Habitat Previously Unknown in Early Birds.
Cephalothrix gen. nov. (Cyanobacteria): towards an intraspecific phylogenetic evaluation by multi-locus analyses.
Myrmecomorba nylanderiae gen. et sp. nov., a microsporidian parasite of the tawny crazy ant Nylanderia fulva.
Actinospica durhamensis sp. nov., isolated from a spruce forest soil.
Cyberlindnera xylosilytica sp. nov., a xylitol-producing yeast species isolated from lignocellulosic materials.
Allochromatium humboldtianum sp. nov.*, a novel marine Allochromatium species isolated from soft coastal sediments off Peru.
New species from Ethiopia further expands Middle Pliocene hominin diversity.
Suillus indicus sp. nov. (Boletales, Basidiomycota), a new boletoid fungus from northwestern Himalayas, India.
Novosphingobium gossypii sp. nov., isolated from Gossypium hirsutum.
Novel species of Botryosphaeriaceae associated with shoot blight of pistachio.
Paenibacillus oenotherae sp. nov. and Paenibacillus hemerocallicola sp. nov., Isolated from the Root of Herbaceous Plants.
Two new species of the genus Micromonospora: Micromonospora palomenae sp. nov. and Micromonospora harpali sp. nov. isolated from the insects.
Leuconostoc rapi sp. nov., isolated from sous-vide cooked rutabaga.
New species and new records of Xenelmis Hinton (Coleoptera: Elmidae)
from Southeastern Brazil.

A new species of Compsoneuriella Ulmer, 1939 (Ephemeroptera: Heptageniidae) from Thailand.
The assassin bug subfamily Tribelocephalinae (Hemiptera: Heteroptera:
Reduviidae) from Japan, with descriptions of eight new species in the genera Opistoplatys and Abelocephala.

Tetronarce cowleyi, sp. nov., a new species of electric ray from southern Africa (Chondrichthyes: Torpediniformes: Torpedinidae).
A new species of the genus Gekko Laurenti (Squamata: Sauria: Gekkonidae) from Guangxi, China.
Review of the leafhopper genus Oncopsis Burmeister (Hemiptera: Cicadellidae: Macropsinae) in China with descriptions of two new species.
Ocelliemesina sinica, the second ocelli-bearing genus and species of thread-legged bugs (Hemiptera: Reduviidae: Emesinae).
New data on the genus Hybos Meigen (Diptera: Hybotidae) from the Palaearctic Region.
Eusyllinae and "Incertae sedis" syllids (Annelida: Syllidae) from South America, with a new species from Brazil and a new combination for a Peruvian species.
Description of a new species of the Miniopterus aelleni group (Chiroptera: Miniopteridae) from upland areas of central and northern Madagascar.
Revision and phylogeny of narrow-mouthed treefrogs (Cophyla) from northern Madagascar: integration of molecular, osteological, and bioacoustic data reveals three new species.
Acrotritia species (Acari: Oribatida: Euphthiracaridae) from China with description of a new species.
A new species, Simulium (Nevermannia) berchtesgadense (Diptera: Simuliidae), and its chromosomes, from the Alps of southeastern Germany.
Scyliorhinus ugoi, a new species of catshark from Brazil (Chondrichthyes: Carcharhiniformes: Scyliorhinidae).
Two new species, Caenanthura koreana sp. nov. and Apanthura koreaensis sp. nov. (Crustacea: Isopoda: Anthuridae) from South Korea.
Description of two new species of the genus Stenothemus from Taiwan (Coleoptera: Cantharidae).
A new species and a new record of Trischistoma Cobb, 1913 (Nematoda: Enoplida: Trischistomatidae) from Shanxi Province, China.
An updated review of the genus Martensopoda Jäger, 2006 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae).
An updated checklist of Thyatirinae (Lepidoptera, Drepanidae) from China,
with descriptions of one new species.

The classification of Flabellochromus and Dumbrellia (Coleoptera: Lycidae) with descriptions of two new species of Calochromus from the Sundaland Region.
Revision of the Neotropical subgenera Coelioxys (Platycoelioxys) Mitchell and C. (Rhinocoelioxys) Mitchell (Hymenoptera; Megachilidae) with the description of one new species.
First record of the genus Neostatherotis Oku from China, with the descriptions of four new species (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae).
Taxonomy of the genus Ptomaphaginus Portevin (Coleoptera: Leiodidae:
Cholevinae: Ptomaphagini) from China, with description of eleven new species.

A cultivable acoel species from the Mediterranean, Aphanostoma pisae sp. nov. (Acoela, Acoelomorpha).
Description of two new species of the genus Devadatta from northern Vietnam and central Laos (Odonata: Devadattidae).
Brazilian Histerini (Coleoptera, Histeridae, Histerinae): a new species, key to the genera, and checklist of species.
A new sea star of the genus Leptasterias (Asteroidea: Asteriidae) from the Aleutian Islands.
A new species of Caenis Stephens, 1836 (Ephemeroptera: Caenidae) from Southern Brazil.
Brevipalpus phoenicis (Geijskes) species complex (Acari: Tenuipalpidae)-a closer look.
Sexual dimorphism in Autogneta, with description of three new species from North America and new diagnosis of the genus (Acari, Oribatida, Autognetidae).
Two new species of Amazophrynella (Amphibia: Anura: Bufonidae) from Loreto, Peru.
Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert from southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with the description of a new species.
A new tribe and species of Clastopterinae (Hemiptera: Cercopoidea: Clastopteridae) from Africa, Asia and North America.
A review of the genus Xiphovelia Lundblad, 1933 (Hemiptera: Heteroptera: Veliidae) from China, with descriptions of three new species.
A likely microendemic new species of terrestrial iguana, genus Chalarodon, from Madagascar.
Description of three new species of Pentelicus Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) from India, with a key to world species.
Three new species of Diaphorus Meigen (Diptera: Dolichopodidae) from Tibet.
Two new species of the genus Igerna (Hemiptera: Cicadellidae: Megophthalminae) from India.
A new species, new immature stages, and new synonymy in Australian Dasybasis flies (Diptera: Tabanidae: Diachlorini).
A new genus of Iassinae (Hemiptera: Cicadellidae) from Peru and a new species of Daveyoungana Blocker & Webb.
The Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) in the collection of the Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk.
An endemic new species of Ameiva (Squamata: Teiidae) from an isolated dry   forest in southern Peru.
Revision of the genus Jezarotes Uchida (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae), with the description of a new species from Laos.
New species of Medetera (Diptera: Dolichopodidae, Medeterinae) from Tibet.
Description of the second fossil Baltic amber species of Monotomidae (Coleoptera: Cucujoidea).
New and little known species of oribatid mites of the subgenus Galumna (Galumna) (Acari, Oribatida, Galumnidae) from Vietnam.
Two new feather mites of the genus Neocalcealges Orwig (Analgoidea: Trouessartiidae) from the Sichuan province of China.
First record of the family Heloridae (Hymenoptera: Proctotrupoidea) from Iran, with description of a new species.
The Crotonia fauna of New Zealand revisited (Acari: Oribatida): taxonomy,
phylogeny, ecological distribution and biogeography.

A new species of tree frog genus Rhacophorus from Sumatra, Indonesia Amphibia, Anura).
Molecular phylogenetic relationships of the lizard clade Liolaemus elongatus (Iguania: Liolaemini) with the description of a new species from an isolated volcanic peak in northern Patagonia.
A new species of Cnemaspis (Sauria: Gekkonidae) from Northern Karnataka, India.
Revision of the genus Macrostomus Wiedemann (Diptera, Empididae, Empidinae). IV. The amazonensis species-group.
Three new species of genus Apotropina Hendel from China (Diptera, Chloropidae).
A review of the genus Phalgea Cameron (Hymenoptera: Ichneumonidae:
Acaenitinae) with description of a new species from Vietnam.

More of the same: a diminutive new species of the Limnonectes kuhlii complex from northern Vietnam (Anura: Dicroglossidae).
Review of the paper wasps of the Parapolybia indica species-group (Hymenoptera: Vespidae, Polistinae) in eastern parts of Asia.
Three new species of Quedius elpenor group (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylinini: Quediina) from China.
Description of a new species and species-group of Sphaeropthalma Blake Hymenoptera: Mutillidae) with an updated classification of the genus.
A new species of free-living marine nematode (Nematoda: Chromadoridae) from the East China Sea.
Description of two new species of Martarega White, 1879 (Heteroptera: Nepomorpha: Notonectidae), one based on the mixed type-series
of M. oriximinaensis Barbosa, Ribeiro & Ferreira-Keppler, 2010.

Two new Otoplanid species (Platyhelminthes: Rhabditophora: Proseriata) of the genera Orthoplana Steinböck, 1932 and Postbursoplana Ax, 1956 from the Tuscan coast (Italy).
Five Sarsiellidae ostracods (Crustacea: Myodocopida) from the South Coast of Korea (East China Sea).
Six new species of the planthopper genus Usana Distant, 1906 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Achilidae) from China.
A second Eocene species of death-watch beetle belonging to the genus
Microbregma Seidlitz (Coleoptera: Bostrichoidea) with a checklist of fossil Ptinidae.

A new species of the genus Orchesia Latreille (Coleoptera: Melandryidae) from Baltic amber with a key to species described from fossil resins.
An integrative taxonomic review of the agamid genus Bronchocela (Kuhl, 1820) from Peninsular Malaysia with descriptions of new montane and insular endemics.
A new species of Indian caecilian highlights challenges for species delimitation within Gegeneophis Peters, 1879 (Amphibia: Gymnophiona: Indotyphlidae).
Mayflies of the Caucasus Mountains. III. A new representative of the subgenus Rhodobaetis Jacob, 2003 (Baetidae: Baetis) from the South-Western Caucasus.
A new cicada species of the genus Psithyristria Stål, 1870 (Hemiptera: Cicadidae: Cicadinae: Psithyristriini) from Luzon, Philippines, with a key to the 15 species.
A redescription of Yoyetta landsboroughi (Distant) and Y. tristrigata (Goding and Froggatt) (Hemiptera: Cicadidae) and description of four new related species.
Revision of the Palaearctic brood parasitic genus Nipponodipogon Ishikawa, 1965 of spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae: Pepsinae).
Description of three new species of Labena Cresson from Mexico (Hymenoptera, Ichneumonidae, Labeninae), with notes on tropical species richness.
Three new species of the Eriopisa group (Crustacea: Amphipoda: Eriopisidae) from Japan, with the description of a new genus.
Revision of Heringina Aczél, 1940 (Diptera: Tephritidae), with description of a new species from Iran and Turkey.
A new species of Magnimyiolia Shiraki (Diptera: Tephritidae: Trypetinae) and new records of Acanthonevrini from India.
Association of immature stages of some caddisfly species from northwestern Argentina with description of a new species of Helicopsyche (Trichoptera: Helicopsychidae).
A new species of Acroleptus Bourgeois (Coleoptera: Lycidae) from the Brazilian Amazonian rainforest, with a note on its homonymy with Acroleptus Cabanis (Aves).
Onuphis and Aponuphis (Annelida: Onuphidae) from southwestern Europe,
with the description of a new species.

Review of Tumidiclava Girault (Hymenoptera: Trichogrammatidae) from Xingjiang, China, with description of two new species and taxonomic notes on other Holarctic taxa.
A new species of Cottus from the Onega River drainage, White Sea basin (Actinopterygii: Scorpaeniformes: Cottidae).
Type specimens of Colletes Latreille (Hymenoptera, Colletidae) deposited in the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, with description of a new species.
Discovery of second new species of the genus Spiniphilus Lin & Bi, and female of Heterophilus scabricollis Pu with its biological notes (Coleoptera: Vesperidae: Philinae: Philini).
Calcareous sponges of Indonesia.
Revision of the New World species of the genus Pelecorhynchus Macquart, 1850 (Diptera: Pelecorhynchidae).
Elhamma Walker (Lepidoptera: Hepialidae) revisited: adult morphology, assessment of recently proposed synonyms and descriptions of two species.
The New World genus Rhinoleucophenga (Diptera: Drosophilidae): new species and notes on occurrence records.
Taxonomy and biology of a new ambrosia gall midge Daphnephila urnicola sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae) inducing urn-shaped leaf galls on two species of Machilus (Lauraceae) in Taiwan.
New records of marine tardigrades from Moorea, French Polynesia, with the description of Styraconyx turbinarium sp. nov. (Arthrotardigrada, Halechiniscidae).
Two new Craspedophorus species (Coleoptera: Carabidae: Panagaeini) from the Philippines.
New records of the genus Polysphincta Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from the Oriental region.
Taxonomy of the genus Bolitogyrus Chevrolat (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylinini: Quediina) from China with description of seven new species.
Review of the genus Myrmozercon Berlese (Acari: Laelapidae), with description of a new species from Iran.
The genus Milnesium (Eutardigrada: Milnesiidae) in the Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), with the description of Milnesium kogui sp. nov.
A new hermit crab (Anomura, Paguroidea) from the upper Albian (Cretaceous) of Annopol, Poland.
A bizarre new species of Triclistus Förster (Hymenoptera: Ichneumonidae; Metopiinae) from Amazonia.
The gasteruptiid wasp fauna of New Caledonia, with description of three new species of Gasteruption (Hymenoptera: Evanioidea: Gasteruptiidae).
Mattesia weiseri sp. nov., a new neogregarine (Apicomplexa: Lipotrophidae) pathogen of the great spruce bark beetle, Dendroctonus micans (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae).
Response to: "Comments on: "A polyphasic approach leading to the revision of the genus Planktothrix (Cyanobacteria) and its type species, P. agardhii, and proposal for integrating the emended valid botanical taxa, as well as three new species, Planktothri
A new species of gall midge associated with Diplopterys pubipetala (A.Juss.) Anderson and Davis (Malpighiaceae) from Altinópolis, São Paulo, Brazil.
Cytospora species from Populus and Salix in China with C. davidiana sp. nov.
Halolamina sediminis sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from solar salt.
Thermus amyloliquefaciens sp. nov., isolated from a hot spring sediment sample.
†Kenyaichthyidae fam. nov. and †Kenyaichthys gen. nov. - First Record of a Fossil Aplocheiloid Killifish (Teleostei, Cyprinodontiformes).
Morphology, Molecules, and Monogenean Parasites: An Example of an Integrative Approach to Cichlid Biodiversity.
Bullera vrieseae sp. nov., a new tremellaceous yeast species isolated from bromeliads.
The phylogenetic position of poroid Hymenochaetaceae (Hymenochaetales, Basidiomycota) from Patagonia, Argentina.
Rupestriomyces and Spissiomyces, two new genera of rock-inhabiting fungi from China.
Fuchsiella ferrireducens sp. nov., a New Haloalkaliphilic, Lithoautotrophic Homoacetogen Capable of Iron Reduction, and Emendation of the Description of the Genus Fuchsiella.
Hoeflea olei sp. nov., a diesel-oil degrading anoxygenic phototrophic bacterium isolated from backwaters and emended description of the genus Hoeflea.
Phyllodistomum kanae sp. nov. (Trematoda: Gorgoderidae), a bladder fluke from the Ezo salamander Hynobius retardatus.
New species, additions and a key to the Brazilian species of the Geminata clade of Solanum L. (Solanaceae) in Brazil.
Morphology and morphogenesis of a new mangrove ciliate, Sterkiella subtropica sp. nov. (Protozoa, Ciliophora, Hypotrichia) with phylogenetic analyses based on small-subunit rDNA sequence data.
Functional and genomic diversity of methylotrophic Rhodocyclaceae: description of the new species Methyloversatilis discipulorum sp. nov.
Comments on: "A polyphasic approach leading to the revision of the genus Planktothrix (Cyanobacteria) and its type species, P. agardhii, and proposal for integrating the emended valid botanical taxa, as well as three new species, Planktothrix paucivesicul
Unexpected Diversity and New Species in the Sponge-Parazoanthidae Association in Southern Japan.
Species Distribution and Population Connectivity of Deep-Sea Mussels at Hydrocarbon Seeps in the Gulf of Mexico.
A need to define characteristics to be used in the taxonomy of the expanding pestivirus genus.
Biodiversity of marine scuticociliates (Protozoa, Ciliophora) from China: Description of seven morphotypes including a new species, Philaster sinensis spec. nov.
Aeromonas aquatica sp. nov., Aeromonas finlandiensis sp. nov. and Aeromonas lacus sp. nov. isolated from Finnish waters associated with cyanobacterial blooms.
Lysobacter fragariae sp. nov. and Lysobacter rhizosphaerae sp. nov. isolated from rhizosphere of strawberry plant.
Whole-Genome Optical Mapping and Finished Genome Sequence of Sphingobacterium deserti sp. nov., a New Species Isolated from the Western Desert of China.
Fukuyoa paulensis gen. et sp. nov., a New Genus for the Globular Species of the Dinoflagellate Gambierdiscus (Dinophyceae).
Bacillus rigiliprofundi sp. nov., an endospore forming, Mn-oxidizing, moderately halophilic bacterium isolated from deep subseafloor basaltic crust.
Cryptic diversity in the sequestrate genus Stephanospora (Stephanosporaceae: Agaricales) in Australasia.
A polyphasic taxonomic analysis of Tatumella saanichensis sp. nov., a bacterium isolated from a Cystic Fibrosis patient.
White-cheeked macaque (Macaca leucogenys): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet.
A New Species of Microhyla (Anura: Microhylidae) from Nilphamari, Bangladesh.
Vibrio renipiscarius sp. nov., isolated from cultured gilthead sea bream (Sparus aurata).
Ogataea mangiferae sp. nov., a methylotrophic yeast isolated from mango leaves.
Phenotypic characterisation of Sodalis praecaptivus sp. nov., a close non-insect associated member of the Sodalis-allied lineage of insect endosymbionts.
New fossil ephialtitids elucidating the origin and transformation of the propodeal-metasomal articulation in Apocrita (Hymenoptera).
Female black flies of Simulium (Diptera: Simuliidae) collected on humans in Tam Dao National Park, Vietnam: Description of a new species and notes on four species newly recorded from Vietnam.
Molecular characterization and phylogeny of Kalotermes populations from the Levant, and description of Kalotermes phoeniciae sp. nov.
Adaptive morpho-traits, taxonomy and biogeography of Metania Gray, 1867 (Porifera: Spongillina: Metaniidae) with the description of a new species from Madagascar.
A revision of the Anthaxia (Haplanthaxia) schah Abeille de Perrin, 1904 species-group, with description of two new species from Iran (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini).
Three new species of the family Phthiracaridae (Acari, Oribatida) from Bolivia.
Elucidating taxonomic problems of the genus Disparia Nagano, 1916 of Taiwan and its neighboring areas, with description of one new species (Lepidoptera, Notodontidae).
Two new freshwater eutardigrade species from Sicily.
Palaearctic species of the Hercostomus plagiatus group (Diptera: Dolichopodidae) with description of a new species from the Middle East.
First record of the genus Anaxiphomorpha Gorochov (Orthoptera: Gryllidae) from China, with description of four new species.
A new species and two new records of the family Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) from Turkey.
Two new species of the genus Arboridia Zachvatkin (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae: Typhlocybinae) from Korea.
Taxonomic study of the leafhopper genus Thagria Melichar (Hemiptera: Cicadellidae: Coelidiinae) from Guangxi, China.
A new genus and two new species of Araecerini from high elevation in the Andes with a synopsis of the tribe in South America (Coleoptera, Anthribidae, Choraginae).
Taxonomic review of the chironomid genus Cricotopus v.d. Wulp (Diptera: Chironomidae) from Australia: keys to males, females, pupae and larvae, description of ten new species and comments on Paratrichocladius Santos Abreu.
Review of the genus Abiskomyia Edwards (Diptera: Chironomidae: Orthocladiinae), with description of new taxa from the Russian Far East and bordering territories.
Two new stygobiotic species of Elaphoidella (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) with comments on geographical distribution and ecology of harpacticoids from caves in Thailand.
Pseudopygmephorellus mazandaranicus sp. nov. (Acari: Heterostigmata: Pygmephoridae), phoretic on scarabaeid dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) from Iran.
A new late Eocene Bicornucythere species (Ostracoda, Crustacea) from Myanmar, and its significance for the evolutionary history of the genus.
Taxonomic review of four western Atlantic dendrochirotids (Holothuroidea) with the description of a new Brazilian cucumariid species and designation of neotypes.
New species of pollen wasps Paramasaris fernandae sp. nov. (Hymenoptera, Vespidae, Masarinae) from a rain forest locality in Brazilian Amazonia.
Review of the genus Parerigone Brauer (Diptera: Tachinidae) with five new species from China.
Three new species of Anatkina Young (Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellini) from China, with a key and checklist of known Chinese species of the genus.
A review of the genus Elephantomyia Osten Sacken from China, with descriptions of two new species (Diptera, Limoniidae).
Revision of Campsurus violaceus species group (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) with new synonymies and nomina dubia in Campsurus Eaton, 1868.
Revision of the African pollen beetle genera Tarchonanthogethes and Xenostrongylogethes, with insect-host plant relationships, identification key, and cladistic analysis of the Anthystrix genus-complex (Coleoptera: Nitidulidae: Meligethinae).
Debroyerella gen. nov. and Ulladulla gen. nov., two new lysianassoid genera (Crustacea, Amphipoda, Lysianassoidea).
A systematic study of Peliococcus Borchsenius (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae), with descriptions of a new Palaearctic genus and four new species from Turkey.
A new species of Deutonura (Collembola: Neanuridae: Neanurinae) from north-eastern Algeria, and characterisation of two intraspecific lineages by their barcodes.
A review of the genus Chalcocopris Burmeister, 1846 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae), with description of a new species.
New species and new records of Protaphorura species from northeast China (Collembola: Onychiuridae).
Description of a new species of Anthrenus Geoffroy 1762, with a key to species from Nepal.
Two new species in the endemic Chinese leafhopper genera Flexocerus and Idioceroides (Hemiptera: Cicadellidae: Idiocerinae).
A new species of the genus Pygophora Schiner from Laos (Diptera: Muscidae).
Systematic revision of the genus Calligrapha Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae, Chrysomelinae) in Central America: The group of Calligrapha argus Stål.
New species of Omalodes and redefinition of the tribe Omalodini (Coleoptera: Histeridae: Histerinae).
Beautiful bright belly: A distinctive new microhylid frog (Amphibia: Stumpffia) from eastern Madagascar.
The groundhopper fauna (Orthoptera: Tetrigidae) of Shiwanshan (Guangxi, China) with description of three new species.
The genus Folsomides Stach (Collembola, Isotomidae) in Kermanshah Province (W Iran) with the description of two new species.
A new species of Geholaspis Berlese (Acari: Mesostigmata: Macrochelidae) from Northern Iran.
A new species of Haliclona (Demospongiae: Haplosclerida: Chalinidae) from southeastern Brazil and the first record of Haliclona vansoesti from the Brazilian coast.
Three new species of the genus Corymbitodes Buysson, 1904 from Nepal and India with a description of the male of Corymbitodes kambaitiana Fleutiaux, 1942 (Coleoptera: Elateridae).
Cicada genus Pomponia Stål, 1866 (Hemiptera: Cicadidae) from Vietnam and Cambodia, with a new species, a new record, and a key to the species.
New species and new records of bryozoans from shallow waters of Madeira Island.
A new species of Lyria (Gastropoda: Volutidae) from Southern Japan.
Two new endangered species of Anomaloglossus (Anura: Aromobatidae) from Roraima State, northern Brazil.
A new species of the nearctic gall-forming genus Tamalia Baker (Hemiptera: Aphididae: Tamaliinae).
Species of Platypalpus Macquart (Diptera: Hybotidae) from Uzbekistan, with descriptions of thirteen new species.
The genus Hippomedon in Australian waters (Crustacea, Amphipoda, Lysianassidae, Tryphosinae).
Two new species of the genus Pediculaster (Acari: Pygmephoridae) from Western Siberia, Russia.
A new species of the genus Typton Costa (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae: Pontoniinae) from the eastern tropical Pacific.
Additional descriptions of the plant bug genus Psallus from the Korean Peninsula (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae).
A new species of the genus Oxyporus Fabricius (Coleoptera: Staphylinidae: Oxyporinae) in Yunnan, China.
A revision of Megagraphydrus Hansen (Coleoptera, Hydrophilidae): synonymization with Agraphydrus Régimbart and description of seven new species.
Anatomical deviation of male organs of land planarians from Rio de Janeiro, Brazil, with description of two new species of Cratera (Platyhelminthes, Tricladida).
Six new species of the genus Opopaea Simon, 1891 from Xishuangbanna
Rainforest, southwestern China (Araneae: Oonopidae).

The Rediscovery of Sphenomorphus malayanus Doria, 1888 (Squamata: Scincidae) from the Titiwangsa Mountain Range of Peninsular Malaysia and its re-description as S. senja sp. nov.
Revision of the Recent Mediterranean species of Mitromorpha Carpenter, 1865 (Gastropoda, Conoidea, Mitromorphidae) with the description of seven new species.
The Neotropical genus Ginungagapus gen. nov. (Hesperiidae, Hesperiinae, Moncini): phylogenetic position and taxonomic review.
A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from the western Langbian Plateau, southern Vietnam.
Description of two new species and a new combination for the leafhopper genus Reticuluma (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae: Penthimiini) from China.
New Chinese species of the genus Thalassaphorura Bagnall, 1949 (Collembola: Onychiuridae).
New species and additional records of Amaurodera Fauvel in southern China (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae).
Revision of Emmenomma Simon (Amaurobiidae, Macrobuninae).
Species checklist for the tribe Vartini Zahniser & Dietrich, 2013 (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) from China, with description of a new species.
Molecular phylogenetics, systematics and host-plant associations of the Bruchidius albosparsus (Fåhraeus) species group (Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae) with the description of four new species.
Status changes, new synonymies, key and descriptions of seven new species in the subgenus Scarabaeus (Scarabaeolus) Balthasar 1965 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae).
Nanocladius (Plecopteracoluthus) shigaensis sp. nov. (Chironomidae: Orthocladiinae) whose larvae are phoretic on nymphs of stoneflies (Plecoptera) from Japan.
A new species in the newly recorded genus Trachyusa (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) from China.
The Sarcophaginae (Diptera: Sarcophagidae) of Southern South America. I. The species of Microcerella Macquart from the Patagonian Region.
The tropical talitrid genus Floresorchestia (Crustacea, Amphipoda, Talitridae).
Occultifur kilbournensis f.a. sp. nov., a new member of the Cystobasidiales associated with maize (Zea mays) cultivation.
A polyphasic approach leading to the revision of the genus Planktothrix (Cyanobacteria) and its type species, P. agardhii, and proposal for integrating the emended valid botanical taxa, as well as three new species, Planktothrix paucivesiculata sp. nov.(I
Candida funiuensis sp. nov., a novel cellobiose-fermenting yeast species isolated from rotten wood.
Desulfuromonas carbonis sp. nov., an Fe(III)-, So-, and Mn(IV)-reducing bacterium isolated from an active coalbed methane gas well.
Helicobacter himalayensis sp.nov. isolated from gastric mucosa of Marmota himalayana in Qinghai-Tibet Plateau China.
Phialosimplex salinarum, a new species of Eurotiomycetes from a hypersaline habitat.
Mycoparasitic species of Sphaerellopsis, and allied lichenicolous and other genera.
Multiple barcode assessment within the Saprolegnia-Achlya clade (Saprolegniales, Oomycota, Straminipila) brings order in a neglected group of pathogens.
When everything converges: integrative taxonomy with shell, DNA and venomic data reveals Conus conco, a new species of cone snails (Gastropoda: Conoidea).
A new species of Meliolinites associated with Buxus leaves from the Oligocene of Guangxi, southern China.
Halomicroarcula salina sp. nov., isolated from a marine solar saltern.
Halococcus agarilyticus sp. nov., an agar degrading haloarchaeon isolated from commercial salt.
Enterobacillus tribolii gen. nov., sp. nov., a novel member of the family Enterobacteriaceae, isolated from the gut of a red flour beetle, Tribolium castaneum.
Sediminicola arcticus sp. nov., a psychrophilic bacterium isolated from Arctic deep-sea sediment, and emended description of the genus Sediminicola.
Description of Parvocalanusleei sp. n. (Copepoda, Calanoida, Paracalanidae) in Western Korea, with comments on the taxonomic position of Paracalanusarabiensis Kesarkar & Anil, 2010.
Three new species of the myrmecophilous genus Doryloxenus from China (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae).
Description of six new species of Lycocerus Gorham (Coleoptera, Cantharidae), with taxonomic note and new distribution data of some other species.
On the Domene species of China, with descriptions of four new species (Coleoptera, Staphylinidae).
DNA barcoding of sigmodontine rodents: identifying wildlife reservoirs of zoonoses.
Three new species of Begonia (Begoniaceae) from Bahia, Brazil.
Four new non-spiny Solanum (Solanaceae) species from South America.
Chapelieriamagna, a new species of Rubiaceae from eastern Madagascar.
Psoraleaditurnerae and P.vanberkelae (Psoraleeae, Fabaceae): two new species restricted to the Core Cape Region of South Africa.
Alteromonas gracilis sp. nov., a marine polysaccharide-producing bacterium.
Rhizobium metallidurans sp. nov., a symbiotic heavy metal resistant bacterium isolated from the Anthyllis vulneraria Zn-hyperaccumulator.
Subfamily Limoniinae Speiser, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic Amber (Eocene): The Genus Elephantomyia Osten Sacken, 1860.
Actinomadura darangshiensis sp. nov., isolated from a volcanic cone.
Psychrobacter oceani sp. nov., isolated from marine sediment.
New Guinean Issidae: description of new taxa in a poorly known island fauna (Hemiptera, Fulgoroidea).
New species of Grossander Slater, 1976 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae: Drymini) from the Oriental Region.
A new species of Stenolemus Signoret (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Emesinae) from India.
The larvae of West Palaearctic Eurylophella Tiensuu, 1935 (Ephemeroptera: Ephemerellidae), with description of a new species from Georgia.
Taxonomic revision of the flathead fish genus Platycephalus Bloch, 1785 (Teleostei: Platycephalidae) from Australia, with description of a new species.
The genus Paraplotes Laboissière, 1933 in Taiwan, a speciose group with brachelytrous females (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae).
A New Iranian Phrynocephalus (Reptilia: Squamata: Agamidae) from the hottest place on earth and a key to the genus Phrynocephalus in southwestern Asia and Arabia.
Two new species of the genus Zorochros (Coleoptera: Elateridae: Negastriinae) from Korea.
Taxonomic revision of the Neotropical genus Pityocera Giglio-Tos, 1896 (Diptera: Tabanidae: Scionini).
Review of species of the Scaphoideus albovittatus group (Hemiptera, Cicadellidae, Deltocephalinae) from China, with a checklist and distribution summary for Chinese species in the genus.
A new species of Aulacogenia Stål (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae:
Stenopodainae) from India.

Anigosomphus yanagisawai sp. nov., a new gomphid dragonfly from northern Thailand (Odonata: Anisoptera: Gomphidae).
Melastrongygaster, a new genus of the tribe Strongygastrini (Diptera: Tachinidae), with five new species from Asia.
Thirteen new Costa Rican species belonging to the genus Triraphis Ruthe (Braconidae: Rogadinae) with their host records.
First record of the genus Pseudopothea from South America, with description of a new species from Brazil (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Ectrichodiinae).
A new species of the rare nematode genus Paramicrolaimus Wieser, 1954 (Chromadorida: Paramicrolaimidae) from the south eastern Arabian Sea.
A new aberrant species of Nipponocercyon from the mountains of southeastern China (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae).
Two new species of the genus Ectmetopterus (Hemiptera: Miridae: Orthotylinae) feeding on grass in India.
New species of the genus Glyphobythus Raffray, 1904 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from Turkey.
A new schendylid centipede (Myriapoda: Chilopoda: Geophilomorpha) from the Bolivian Amazon Forest.
Redescription of Palaemon antennarius H. Milne Edwards, 1837 and Palaemon migratorius (Heller, 1862) (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) and description of two new species of the genus from the circum-Mediterranean area.
Prionospio (Polychaeta, Spionidae) from the Grand Caribbean Region, with the descriptions of five new species and a key to species recorded in the area.
Elasmopus thalyae sp. nov. (Crustacea: Amphipoda: Maeridae), a new benthic species from soft and hard bottoms of Arcachon Bay (SE Bay of Biscay).
Four new species of the Stegana ornatipes species group (Diptera: Drosophilidae) from Yunnan, China, with DNA barcoding information.
Two new species of the genus Proboscidopirates (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from Madagascar with a list of the species.
A review of the hyperiidean amphipod genus Hyperoche Bovallius, 1887 (Crustacea: Amphipoda: Hyperiidea: Hyperiidae), with the description of a new genus to accommodate H. shihi Gasca, 2005.
The genus Apterogyna Latreille, 1809 in Egypt, with three new species (Hymenoptera: Bradynobaenidae: Apterogyninae).
A new species of Pachyseius Berlese (Acari: Pachylaelapidae) from South Siberia (Russia), with a key to the species known from Asia.
A new species of Tophoderes Dejean from northern Madagascar with a checklist of the species (Coleoptera: Anthribidae) .
A contribution to knowledge of Dermestidae (Coleoptera) from Kazakhstan with description of one new species.
Contributions to the herpetofauna of the Albertine Rift: Two new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from an isolated montane forest, south eastern Democratic Republic of Congo.
A new species of Equinoxiodus (Dipnoi: ?Neoceratodontidae) from the Late    Cretaceous of Brazil.
A new species of the genus Triplophysa (Nemacheilinae), Triplophysa qilianensis sp. nov, from Qinghai, China.
A new species of Microcaecilia Taylor, 1968 (Amphibia: Gymnophiona:
Siphonopidae) from Amazonian Brazil.

A new species of Yola Gozis, 1886 from the Western Cape of South Africa (Coleoptera: Dytiscidae: Bidessini).
Some Willowsia from Nepal and Vietnam (Collembola: Entomobryidae) and description of one new species.
Two new species of Rhombognathus (Halacaridae, Trombidiformes) from a Mangrove in the northern littoral zone of São Paulo State (Brazil).
New species of oribatid mites with auriculate pteromorphs (Acari, Oribatida, Galumnidae) from the Philippines.
Review of the genus Pteranabropsis Gorochov (Orthoptera: Stenopelmatoidea:  Anostostomatidae: Anabropsinae) from China.
A new species of Heilipus Germar (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae)
associated with commercial species of Annonaceae in Brazil, and comments on other species of the genus causing damage to avocado trees in Brazil.

Three new earthworm species of the genus Polypheretima Michaelsen, 1934 (Oligochaeta: Megascolecidae) from Vietnam.
Revision of Errhomeninae and Aphrodinae (Hemiptera, Cicadomorpha) in Italy with remarks on their variability and distribution in adjacent regions and description of three new taxa.
Pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from northern Vietnam, with descriptions of nineteen new species.
A new species of Euprox (Cervidae, Artiodactyla) from the upper Miocene of the Linxia Basin, Gansu Province, China, with interpretation of its paleoenvironment.
A new species of Sphaerodoridium Lützen, 1961 from Iceland (Polychaeta: Sphaerodoridae).
Ischnomesus harrietae sp. nov., a new benthic asellote (Crustacea: Isopoda: Ischnomesidae) from bathyal bottoms of the southern Bay of Biscay.
New and little-known species of Arachnospila (subgenus Ammosphex) (Hymenoptera: Pompilidae) from East Siberia.
Nematocera flies recorded in Serra do Courel, northwest Spain, May 2012 (Diptera: Anisopodidae, Blepharoceridae, Cylindrotomidae, Limoniidae, Pediciidae, Tipulidae and Trichoceridae) including descriptions of two new species of Limoniidae.
A distinctive new species of Genus Neorhegmoclemina Cook (Diptera: Scatopsidae) from Mexico.
New species of Limnephilidae (Insecta: Trichoptera) from Europe: Alps and Pyrenees as harbours of unknown biodiversity.
A new species of Centropages (Copepoda: Calanoida: Centropagidae) from the central Red Sea based on morphological and molecular evidence.
New Indo-Pacific species of the genus Teretia Norman, 1888 (Gastropoda: Raphitomidae).
The creeping water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Naucoridae) of China, with description of a new species.
Sarcodon in the Neotropics I: new species from Guyana, Puerto Rico and Belize.
A re-evaluation of the genus Myceliopthora (Sordariales, Ascomycota): its segregation into four genera and description of Corynascus fumimontanus sp. nov.
Two new species of Euphranta Loew (Diptera: Tephritidae: Trypetiane)
and an updated key for the species from India.

A review of the leafhopper genus Subulatus Yang & Zhang (Hemiptera: Cicadellidae: Evacanthinae) , with description of a new species from China.
Revision of the genus Spinonychiurus Weiner 1996 (Collembola: Onychiuridae) with description of five new species.
A review of the species of Oreichthys (Teleostei: Cyprinidae) in the Western Ghats, India.
The first eyeless species of Tomocerus from China (Collembola, Tomoceridae) with notes on genera Tomocerus and Pogonognathellus.
Two new species of Eleutherodactylus (subgenus Syrrhophus) from western Mexico.
Revision of the Genus Crioprosopus Audinet-Serville, and description of three new genera of Trachyderini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae).
Papuadocus blodiwai gen. nov., sp. nov. (Crustacea: Amphipoda: Maeridae), a new bathyal species associated with sunken wood in the Bismarck Sea (Papua New Guinea).
A new echiuran-associated snapping shrimp (Crustacea: Decapoda: Alpheidae) from the Indo-West Pacific.
First record of cricket genus Caconemobius (Grylloidea: Nemobiinae) from China with description of a new species.
Two new species and new records of Liocanthydrus Guignot (Coleoptera, Noteridae) from Brazil.
The genus Anelytra (Orthoptera: Conocephalinae: Agraeciini: Liarina), with one new species from Hainan, China.
Molecular systematics and morphological identification of the cryptic species of the genus Acalles Schoenherr, 1825, with descriptions of new species (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae).
Two new species of the genus Sitana Cuvier, 1829 (Reptilia: Agamidae) from Sri Lanka, including a taxonomic revision of the Indian Sitana species.
Taxonomic notes on the species of the genus Anterhynchium de Saussure, 1863 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from Vietnam, with description of a new species.
A new species and new record of the Kamakidae (Crustacea: Amphipoda) from Korea.
Description of two new species of the leafhopper genus Karachiota (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae: Dikraneurini ) from China.
Geosporobacter ferrireducens sp. nov., an anaerobic iron-reducing bacterium isolated from an oil-contaminated site.
Streptomyces fractus sp. nov., a novel streptomycete isolated from the gut of a South African termite.
Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry for the rapid identification of yeasts causing bloodstream infections.
A New Species of Euphlyctis (Anura: Dicroglossidae) from Barisal, Bangladesh.
Acidithrix ferrooxidans gen. nov., sp. nov.;, a filamentous and obligately heterotrophic, acidophilic member of the Actinobacteria that catalyzes dissimilatory oxido-reduction of iron.
Draconibacterium filum sp. nov., a new species of the genus of Draconibacterium from sediment of the east coast of the Korean Peninsula.
The yin and yang of bacterial resilience in the human gut microbiota.
Methanocaldococcus bathoardescens sp. nov., a new species of hyperthermophilic methanogen isolated from a volcanically active deep-sea hydrothermal vent.
Uruburuella testudinis sp. nov., isolated from tortoise (Testudo).
New Light on the Systematics of Fungi Associated with Attine Ant Gardens and the Description of Escovopsis kreiselii sp. nov.
Combination cellulose plate (non-agar solid support) and agar plate method improves isolation of fungi from soil.
Bosea vaviloviae sp. nov., a new species of slow-growing rhizobia isolated from nodules of the relict species Vavilovia formosa (Stev.) Fed.
Southeast Asian mouth-brooding Betta fighting fish (Teleostei: Perciformes) species and their phylogenetic relationships based on mitochondrial COI and nuclear ITS1 DNA sequences and analyses.
Revised phylogeny of Rhizobiaceae: Proposal of the delineation of Pararhizobium gen. nov., and 13 new species combinations.
Analytical characterization of a monoclonal antibody therapeutic reveals a three-light chain species that is efficiently removed using hydrophobic interaction chromatography.
Starmerella syriaca f.a., sp. nov., an osmotolerant yeast species isolated from flowers in Syria.
Taking the discovery approach in integrative taxonomy: decrypting a complex of narrow-endemic Alpine harvestmen (Opiliones: Phalangiidae: Megabunus).
Taxonomic revision of Pseudolachnea and Pseudolachnella and establishment of Neopseudolachnella and Pseudodinemasporium gen. nov.
Escovopsis trichodermoides sp. nov., isolated from a nest of the lower attine ant Mycocepurus goeldii.
Haloarchaeobius salinus sp. nov., isolated from an inland salt lake of China, and emended description of the genus Haloarchaeobius.
Flavobacterium palustre sp. nov., a new species isolated from soil of Xixi wetland in Zhejiang province, China.
The family Carabodidae (Acari, Oribatida) VIII. The genus Machadocepheus (first part) Machadocepheusleoneae sp. n. and Machadocepheusrachii sp. n. from Gabon.
A new species of the genus Nihonotrypaea Manning & Tamaki, 1998 (Crustacea, Decapoda, Axiidea, Callianassidae) from the South China Sea.
Molecular and morphological differentiation between two Miocene-divergent lineages of Amazonian shrimps, with the description of a new species (Decapoda, Palaemonidae, Palaemon).
Review of Gasteruption Latreille (Hymenoptera, Gasteruptiidae) from Iran and Turkey, with the description of 15 new species.
Eight species in the Nebela collaris complex: Nebela gimlii (Arcellinida, Hyalospheniidae), a new species described from a Swiss raised bog.
Morphological and Molecular Evidence Support a Close Relationship Between the Free-living Archamoebae Mastigella and Pelomyxa.
Morphology and molecular phylogeny of three marine Condylostoma species from China, including two new ones (Ciliophora, Heterotrichea).
Allodaposuchus palustris sp. nov. from the Upper Cretaceous of Fumanya (South-Eastern Pyrenees, Iberian Peninsula): Systematics, Palaeoecology and Palaeobiogeography of the Enigmatic Allodaposuchian Crocodylians.
"new species" .nov; +171 new citations
A new species of Cordyligaster Macquart, reared from caterpillars in Area de Conservacion Guanacaste, northwestern Costa Rica.
Molecular characterisation of novel mitoviruses associated with Sclerotinia sclerotiorum.
Zygosaccharomyces favi sp. nov., an obligate osmophilic yeast species from bee bread and honey.
Wenyingzhuangia heitensis sp. nov., a new species of the family Flavobacteriaceae within the phylum Bacteroidetes isolated from seawater.
Palleronia abyssalis sp. nov., isolated from the deep Mediterranean Sea and the emended description of the genus Palleronia and of the species Palleronia marisminoris.
Chelatococcus caeni sp. nov., isolated from sludge sample of a biofilm reactor.
Actinokineospora spheciospongiae sp. nov., isolated from the from the marine sponge Spheciospongia vagabunda.
Pedobacter bambusae sp. nov., isolated from soil of a bamboo plantation.
Next generation sequencing uncovers unexpected bacterial pathogens in ticks in western Europe.
Geobacillus icigianus sp. nov., a new thermophilic bacterium isolated from Valley of Geysers, Kamchatka.
The diversity and extracellular enzymatic activities of yeasts isolated from water tanks of Vriesea minarum, an endangered bromeliad species in Brazil, and the description of Occultifur brasiliensis f.a., sp. nov.
Taxonomic study of a new eustigmatophycean alga, Vacuoliviride crystalliferum gen. et sp. nov.
A Small Short-Necked Hupehsuchian from the Lower Triassic of Hubei Province, China.
First Occurrence of Platycladus from the Upper Miocene of Southwest China and Its Phytogeographic Implications.
Isolation and identification of chitin in three-dimensional skeleton of Aplysina fistularis marine sponge.
Discovery of a 240 million year old nematode parasite egg in a cynodont coprolite sheds light on the early origin of pinworms in vertebrates.
Arcobacter ebronensis sp. nov. and Arcobacter aquimarinus sp. nov., two new species isolated from marine environment.
Variovorax guangxiensis sp. nov., an aerobic, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase producing bacterium isolated from banana rhizosphere.
[Methanocalculus natronophilus sp. nov., a new alkaliphilic hydrogenotrophic methanogenic archaeon from a soda lake, and proposal of the new family Methanocalculaceae].
Taxonomy and phylogeny of the Leptographium procerum complex, including Leptographium sinense sp. nov. and Leptographium longiconidiophorum sp. nov.
Streptomyces lactacystinicus sp. nov. and Streptomyces cyslabdanicus sp. nov., producing lactacystin and cyslabdan, respectively.
Sylphellapuccoon gen. n., sp. n. and two additional new species of aquatic oligochaetes (Lumbriculidae, Clitellata) from poorly-known lotic habitats in North Carolina (USA).
On the identity of some weevil species described by Johann Christian Fabricius (1745-1808) in the Museum of Zoology of Copenhagen (Coleoptera, Cucujoidea, Curculionoidea, Tenebrionoidea).
The oribatid mite subgenus Galumna (Galumna) (Acari, Oribatida, Galumnidae) in the Philippines.
A new species of Atheroides Haliday (Hemiptera, Aphididae) native to North America.
Description of two new Ecuadorian Zilchistrophia Weyrauch, 1960, with the clarification of the systematic position of the genus based on anatomical data (Gastropoda, Stylommatophora, Scolodontidae).
Review of Afrotropical Figitinae (Figitidae, Cynipoidea, Hymenoptera) with the first records of Neralsia and Lonchidia for the region.
A new species of Cyphomyia Wiedemann from the Dominican Republic with a key to Caribbean species of the genus (Diptera, Stratiomyidae, Clitellariinae).
A new species of redfin (Teleostei, Cyprinidae, Pseudobarbus) from the Verlorenvlei River system, South Africa.
A new species of Hemibrycon (Characiformes, Characidae) from the upper San Juan River drainage, Pacific versant, Colombia.
A Description of Biremis panamae sp. nov., a New Diatom Species from the Marine Littoral, with an Account of the Phylogenetic Position of Biremis D.G. Mann et E.J. Cox (Bacillariophyceae).
A New Fossil of Necrotauliidae (Insecta: Trichoptera) from the Jiulongshan Formation of China and Its Taxonomic Significance.
Babesia behnkei sp. nov., a novel Babesia species infecting isolated populations of Wagner¿s gerbil, Dipodillus dasyurus, from the Sinai Mountains, Egypt.
Characterization of 17 strains belonging to the Mycobacterium simiae complex and description of Mycobacterium paraense sp. nov.
Spirochaeta lutea sp. nov., isolated from marine habitats and emended description of the genus Spirochaeta.
Prion formation, but not clearance, is supported by protein misfolding cyclic amplification.
Gemmobacter intermedius sp. nov., isolated from a white stork (Ciconia ciconia).
Hughmillerites vancouverensis sp. nov. and the Cretaceous diversification of Cupressaceae.
Phylogenomics characterization of a highly virulent Edwardsiella strain ET080813(T) encoding two distinct T3SS and three T6SS gene clusters: Propose a novel species as Edwardsiella anguillarum sp. nov.
Modeling multispecies biofilms including new bacterial species invasion.
Phylogeny, Ultrastructure, and Flagellar Apparatus of a New Marimonad Flagellate Abollifer globosa sp. nov. (Imbricatea, Cercozoa).
Genus Gambierdiscus in the Canary Islands (NE Atlantic Ocean) with Description of Gambierdiscus silvae sp. nov., a New Potentially Toxic Epiphytic Benthic Dinoflagellate.
Biodiversity and parasites of wildlife: Helminths of Australasian marsupials.
Planthopper (Hemiptera: Flatidae) Parasitized by Larval Erythraeid Mite (Trombidiformes: Erythraeidae)-A Description of Two New Species From Western Madagascar.
Echinostoma ` revolutum ¿ (Digenea: Echinostomatidae) species complex revisited: species delimitation based on novel molecular and morphological data gathered in Europe.
Molecular identification of a new begomovirus associated with leaf crumple disease of Jatropha curcas L. in India.
The UCSC Genome Browser database: 2015 update.
An unusual new species of Micraspis Chevrolat (Coleoptera: Coccinellidae) from northeastern India.
First record of the genus Venanus (Hymenoptera: Braconidae: Microgastrinae) in Mesoamerica, with the description of two new species from Costa Rica.
Peyerimhoffiajaschhoforum (Diptera, Sciaridae), a new deadwood inhabiting species from Canada.
A new coccidian, Isospora rheae sp. nov. (Apicomplexa, Eimeriidae), from Rhea americana (Aves, Rheidae) from South America.
REVISION OF LEPTORHYNCHOIDES THECATUS (ACANTHOCEPHALA: ILLIOSENTIDAE), WITH MORPHOMETRIC ANALYSIS AND DESCRIPTION OF FIVE NEW SPECIES.
Remodeling Cildb, a popular database for cilia and links for ciliopathies.
Idiomarina atlantica sp. nov., a marine bacterium isolated from the deep sea sediment of the North Atlantic Ocean.
Morphology and phylogeny of two new species of Sphaeromyxa Thélohan, 1892 (Cnidaria: Myxozoa) from marine fish (Clinidae and Trachichthyidae).
Gorilla gorilla gorilla gut: a potential reservoir of pathogenic bacteria as revealed using culturomics and molecular tools.
A New Species of Muscicapa Flycatcher from Sulawesi, Indonesia.
A cryptic species of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) complex revealed by genetic divergence and different host plant association.
The SUPERFAMILY 1.75 database in 2014: a doubling of data.
Draft Genome Sequences of Two Novel Aeromonas Species Recovered in Association with Cyanobacterial Blooms.
Hybrid Dysfunction and Physiological Compensation in Gene Expression.
Chaco ansilta new species from Mendoza province, Western Argentina (Araneae: Nemesiidae).
Pseudomonas granadensis sp. nov., a new bacterial species isolated from the Tejeda, Almijara and Alhama Natural Park, Granada, Spain.
Four new Pythium species from aquatic environments in Japan.
Aminobacterium thunnarium sp. nov., a mesophilic, amino acid-degrading bacterium isolated from an anaerobic sludge digester, pertaining to the phylum Synergistetes.
A New Species of the Basal "Kangaroo" Balbaroo and a Re-Evaluation of Stem Macropodiform Interrelationships.
DESCRIPTION OF A NEW SPECIES OF PARAPHARYNGODON (NEMATODA: PHARYNGODONIDAE) FROM MEXICO WITH A LIST OF CURRENT SPECIES AND KEY TO SPECIES FROM THE PANAMANIAN REGION.
Report of a Bite from a New Species of the Echis Genus-Echis omanensis.
Ammoniibacillus agariperforans gen. nov., sp. nov., a new thermophilic agar-degrading bacterium isolated from compost.
Adaptive Radiation along a Thermal Gradient: Preliminary Results of Habitat Use and Respiration Rate Divergence among Whitefish Morphs.
Is Acarapis woodi a single species? A new PCR protocol to evaluate its prevalence.
Genomic Characterization and Phylogenetic Position of Two New Species in Rhabdoviridae Infecting the Parasitic Copepod, Salmon Louse (Lepeophtheirus salmonis).
Thermophilic fungi in the new age of fungal taxonomy.
Discovery of a 240 million year old nematode parasite egg in a cynodont coprolite sheds light on the early origin of nematode parasites in vertebrates.
Characterization of Sporohalobacter salinus sp. nov., a novel anaerobic, halophilic, fermentative bacterium isolated from a hypersaline lake in Tunisia.
Accelerated diversification of non-human primate malarias in Southeast Asia: adaptive radiation or geographic speciation?
New Species of Rotundomys (Cricetinae) from the Late Miocene of Spain and Its Bearing on the Phylogeny of Cricetulodon and Rotundomys.
Morphological and Molecular Characterization of a New Trichuris Species (Nematoda- Trichuridae), and Phylogenetic Relationships of Trichuris Species of Cricetid Rodents from Argentina.
Rhodococcus aerolatus sp. nov., isolated from rainwater on the subarctic Bering Sea.
Reappraisal of the taxonomy of Streptococcus suis serotypes 20, 22, and 26: Streptococcus parasuis sp. nov.
List of new names and new combinations previously effectively, but not validly, published.
A New Species of Garjainia Ochev, 1958 (Diapsida: Archosauriformes: Erythrosuchidae) from the Early Triassic of South Africa.
Four new species of Andean Pilea (Urticaceae), with additional notes on the genus in Venezuela.
A basal ichthyosauriform with a short snout from the Lower Triassic of China.
Halorussus ruber sp. nov., isolated from an inland salt lake of China.
Glutamate decarboxylase-dependent acid resistance in Brucella spp.: distribution and contribution to fitness under extreme acid conditions.
Taxonomy and phylogeny of yellow Clavaria species with clamped basidia-Clavaria flavostellifera sp. nov. and the typification of C. argillacea, C. flavipes and C. sphagnicola.
X-ray Synchrotron Microtomography of a silicified Jurassic Cheirolepidiaceae (Conifer) cone: histology and morphology of Pararaucaria collinsonae sp. nov.
First Record of the Myrmicine Ant Genus Meranoplus Smith, 1853 (Hymenoptera: Formicidae) from the Arabian Peninsula with Description of a New Species and Notes on the Zoogeography of Southwestern Kingdom Saudi Arabia.
Description of Caenorhabditis sinica sp. n. (Nematoda: Rhabditidae), a Nematode Species Used in Comparative Biology for C. elegans.
Consequences of the Trans-Atlantic Slave Trade on Medicinal Plant Selection: Plant Use for Cultural Bound Syndromes Affecting Children in Suriname and Western Africa.
The fern-feeder aphids (Hemiptera: Aphididae) from China: a generic account, descriptions of one new genus, one new species, one new subspecies, and keys.
Molecular phylogenetic analysis of the Amiota taurusata species group within the Chinese species, with descriptions of two new species.
Carnivorous diving beetles of the genus Desmopachria (Coleoptera: Dytiscidae) from Brazil: New species, new records, and a checklist.
The genus Polystenus(Hymenoptera: Braconidae: Doryctinae)in China, with descriptions of two new species.
Revision of the genus Endochilus Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini).
Molecular Phylogeny and Morphology of Leannia veloxifera n. gen. et sp. Unveils a New Lineage of Monothalamous Foraminifera.
Intraspecific Variation in Male Upper Lip Morphology of Parapolycope Watanabei n. sp. (Crustacea: Ostracoda) and Its Implications for Speciation.
A new species of leptolalax from sarawak, Western borneo (anura: megophryidae).
Morphology, phylogeny and seasonal prevalence of Ceratomyxa arabica n. sp. (Myxozoa: Myxosporea) infecting the gallbladder of Acanthopagrus bifasciatus (Pisces: Sparidae) from the Arabian Gulf, Saudi Arabia.
Two yeast species Cystobasidium psychroaquaticum f.a. sp. nov. and Cystobasidium rietchieii f.a. sp. nov. isolated from natural environments, and the transfer of Rhodotorula minuta clade members to the genus Cystobasidium.
A new species of Labiobaetis (Ephemeroptera: Baetidae) from the southern Western Ghats in India, with comments on the taxonomic status of Labiobaetis.
Lespesia melloi sp. nov. (Diptera: Tachinidae) from Brazil, a parasitoid of Xanthopastis timais(Lepidoptera: Noctuidae).
First record of the leafhopper genus Varicopsella (Hemiptera: Cicadellidae: Macropsinae) in China, with descriptions of a new subgenus and new species, a checklist, and a key to species.
Descriptions of six new species of Phaonia Robineau-Desvoidy (Diptera: Muscidae) from China.
Bisgaardia miroungae, sp. nov., a new member of the family Pasteurellaceae isolated from the oral cavity of northern elephant seals (Mirounga angustirostris) and emended description of Bisgaardia.
Penicillium jejuense sp. nov., isolated from the marine environments of Jeju Island, Korea.
The American genus Dactuliothrips (Thysanoptera: Aeolothripidae) with three new species.
Contribution to the knowledge of the genus Dicronychus (Coleoptera: Elateridae) from the Kingdom of Saudi Arabia.
A new species of Robertsella Guinot, 1969 (Crustacea: Brachyura: Panopeidae) from the southwestern Atlantic.
On the Nazeris fauna of Guangxi, China. II. The species of Daming Shan (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae).
Two new Xestia Hübner, 1818 species from China (Lepidoptera, Noctuidae) .
Two new species of Centruroides Marx 1890 (Scorpiones: Buthidae) from Oaxaca, Mexico.
A new species and new record of the commensal genus Alcyonosyllis Glasby & Watson, 2001 and a new species of Parahaplosyllis Hartmann-Schröder, 1990, (Annelida: Syllidae: Syllinae) from Philippines Islands.
Scolopendromorph centipedes (Chilopoda: colopendromorpha) in the Natural History Museum (London): a review of the hitherto unidentified species collected in Africa, with remarks on taxonomy and distribution, and a new species of Otostigmus (Parotostigmus)
New or interesting Peritelini of the West-Mediterranean fauna. XXIV. Two new Simmeiropsis Pierotti & Bellò, 2013 from Portugal (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae).
Four new cavernicolous species of the millipede genus Eutrichodesmus Silvestri, 1910 from southern China (Diplopoda: Polydesmida: Haplodesmidae).
New Noctuidae (s.l.) species from the Korean fauna with description of a new species of Bryophila Treitschke, 1825 (Lepidoptera: Erebidae and Noctuidae).
Rediscovery of the rare ant genus Bannapone (Hymenoptera: Formicidae: Amblyoponinae) and description of the worker caste.
A new species of Siamites Franz (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae) from Thailand.
Tanaidaceans from Brunei, IV. The Families Kalliapseudidae, Pagurapseudopsidae, Parapseudidae and Apseudidae (Crustacea: Peracarida: Tanaidacea: Apseudomorpha), with descriptions of a new genus and six new species.
On a collection of calappid crabs (Crustacea: Decapoda: Brachyura) from Fiji, with a description of a new species of Mursia.
Description of Paravulvus moroccanus sp. n. (Nematoda, Dorylaimida, Nygolaimidae) from the High Atlas Mountains, Morocco, with notes on the taxonomy of the genus.
Erpetogomphus molossus, a new species from Sonora, Mexico (Odonata: Anisoptera: Gomphidae).
First recorded cave-dwelling terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in Iran with a description of a new species .
A new species of Miroculis Edmunds, 1963 (Ephemeroptera, Leptophlebiidae) from northern Brazil.
Allopachria longyanensis sp. n. from China (Coleoptera: Dytiscidae).
Revision of Aspergillus section Flavipedes: seven new species and proposal of section Jani sect. nov.
Listeria booriae sp. nov, and Listeria newyorkensis sp. nov., from food processing environments in the United States.
Taxonomy of the Oriental genus Bolbochromus: a generic overview and descriptions of four new species (Coleoptera: Geotrupidae: Bolboceratinae).
Two new species of stone loaches of the genus Schistura from the Koladyne basin, Mizoram, India (Teleostei: Cobitoidei: Nemacheilidae).
Central American ants of the genus Megalomyrmex Forel (Hymenoptera: Formicidae): six new species and keys to workers and males.
Neotropical Ablabesmyia Johannsen (Diptera: Chironomidae, Tanypodinae)-part I.
Nitrosospira lacus sp. nov., a psychrotolerant ammonia-oxidizing bacterium from sandy lake sediment.
Strong Endemism of Bloom-Forming Tubular Ulva in Indian West Coast, with Description of Ulva paschima Sp. Nov. (Ulvales, Chlorophyta).
Ecophysiological diversity of a novel member of the genus Alteromonas, and description of Alteromonas mediterranea sp. nov.
Proposal of Novosphingobium rhizosphaerae sp. nov., isolated from the rhizosphere.
Diplostomum von Nordmann, 1832 (Digenea: Diplostomidae) in the sub-Arctic: descriptions of the larval stages of six species discovered recently in Iceland.
A new species of Plectognathotrema Layman, 1930 (Trematoda: Zoogonidae) from an Australian monacanthid, with a molecular assessment of the phylogenetic position of the genus.
Tripius gyraloura n. sp. (Aphelenchoidea: Sphaerulariidae) parasitic in the gall midge Lasioptera donacis Coutin (Diptera: Cecidomyiidae).
New species of Spauligodon Skrjabin, Schikhobalova & Lagodovskaja, 1960 and Thubunea Seurat, 1914 (Nematoda) from the gastro-intestinal tract of lizards in Iran.
Litorivivens lipolytica gen. nov., sp. nov., a novel lipolytic bacterium isolated from a tidal flat.
Schistura megalodon species nova, a new river loach from the Irra-waddy basin in Dehong, Yunnan, China (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae).
Epilithonimonas ginsengisoli sp. nov., isolated from soil of a ginseng field.
Molecular Evidence for Cryptic Speciation in the Cyclophorus fulguratus (Pfeiffer, 1854) Species Complex (Caenogastropoda: Cyclophoridae) with Description of New Species.
Two new species of Conognatha Eschscholtz, 1829 (Coleoptera, Buprestidae, Stigmoderini) from Southeast and South Brazilian regions with distributional notes.
Two new species and new records of Microprosthema Stimpson, 1860 (Crustacea: Decapoda: Stenopodidea: Spongicolidae) from the Indo-West Pacific.
Nine new species of Phoridae (Insecta: Diptera) from Spain.
Two new species of Geodiscelis Michener & Rozen (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) with a phylogenetic analysis and subgeneric classification of the genus.
New species of Cheiracanthium (Araneae: Eutichuridae) from Madagascar and the Comoros Islands.
Review of the Oriental genus Neoclarkinella Rema and Narendran, 1996 (Hymenoptera: Braconidae, Microgastrinae) with the description of two new species from India.
Description of two new species of Portanus Ball, 1932 (Hemiptera: Cicadellidae: Portanini) from Northeastern Brazil.
A review of the subfamily Harpypalpinae Fain, 1972 (Acariformes: Harpirhynchidae)-parasites of passerine birds.
Taxonomic revision of wasp-like richardiids, Neoidiotypa Osten-Sacken (Diptera, Tephritoidea, Richardiidae).
A review of quill mites (Acari: Syringophilidae) parasitising Kenyan birds.
New species of Dorcopsinema and Paralabiostrongylus (Nematoda: Chabertiidae: Cloacininae) from Indonesia, with a key to species of Dorcopsinema.
Revision of the New World species of Houghia Coquillett (Diptera, Tachinidae) reared from caterpillars in Area de Conservación Guanacaste, Costa Rica.
Stenonartonia tekoraava sp. nov. (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae), a new member of a typical Amazonian mimicry ring.
Riegeriana, a new genus for Physopelta apicalis, and checklist of the genus Iphita (Hemiptera: Heteroptera: Largidae) with description of one new species.
Review of the idiocerine leafhoppers of Pakistan (Hemiptera, Cicadellidae) with a description of a new species.
New Harpirhynchinae Dubinin (Acariformes: Harpirhynchidae)-intracutaneous and feather-base parasites of birds.
Contribution to the knowledge of cotylean flatworms (Turbellaria, Polycladida) from Iranian coasts: Introducing a new species, with remarks on new records.
A new species of Onuphis (Polychaeta: Onuphidae) from Southern Portugal, with comments on the validity of O. pancerii Claparède, 1868.
New species and taxonomic notes on Anteros Hübner, [1819] and Ourocnemis Bethune-Baker, 1887 (Lepidoptera: Riodinidae).
A revision of the genus Nyctimenius Gressitt, 1951 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of a new species.
Solenoxyphus Reuter, 1875 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae): revised diagnosis, a new species and new generic synonym.
Revision of Caloapenesia (Hymenoptera, Bethylidae), with description of sixteen new species.
A new microhylid frog, genus Rhombophryne, from northeastern Madagascar, and a re-description of R. serratopalpebrosa using micro-computed tomography.
Moina hemanti sp. nov., a new species of the genus Moina s.l. (Branchiopoda: Anomopoda) from Pune, India.
Colombiathelphusa, a new genus of freshwater crab from Colombia, and the first location record of Eidocamptophallus chacei (Pretzmann, 1967) (Crustacea: Decapoda: Pseudothelphusidae).
Psoralis mirnae sp. nov., the first species of the skipper genus from Central America (Lepidoptera: Hesperiidae).
Taxonomic revision of Neodiogmites Carrera, 1949 (Diptera, Asilidae)
and description of two new species.

A new and a rare species of Chydorus Leach, 1816 (Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda) from Cat Tien National Park, Vietnam.
Two new Anoplocheylus species (Acari: Trombidiformes: Pseudocheylidae) from Kurdistan province of Iran.
New taxa of the subfamily Picobiinae (Cheyletoidea: Syringophilidae) parasitizing antbirds and gnateaters (Passeriformes: Thamnophilidae, Conopophagidae) in Guyana.
Two new species of Clito from South America and a revision of the Clito littera group (Lepidoptera: Hesperiidae: Pyrginae).
A new species of Loxosomatidae (Entoprocta, Solitaria) from the White Sea: Loxosomella unicornis sp. nov.
Revision on genus Xizicus Gorochov (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae, Meconematini) with description of three new species form China.
One new species of the genus Kuzicus (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Yunnan, China.
Mollusks from late Mesozoic seep deposits, chiefly in California.
Two new species of Simulium (Gomphostilbia) (Diptera: Simuliidae) from Peninsular India with keys to Peninsular Indian members of the genus Simulium.
Taxonomic notes on Mahanarva (Ipiranga) (Hemiptera, Cercopidae) with description of a new species.
A new species and new records of the genus Eustigmaeus (Acari: Prostigmata: Stigmaeidae) from Western Siberia.
Two new endemic species of Lygaeinae from Baja California, Mexico (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) .
A revision of the Mexican Anolis (Reptilia, Squamata, Dactyloidae) from the Pacific versant west of the Isthmus de Tehuantepec in the states of Oaxaca, Guerrero, and Puebla, with the description of six new species .
Review of the millipede genus Sibiriulus Gulička, 1972, with descriptions of three new species from Altai, Siberia, Russia (Diplopoda, Julida, Julidae).
Two new Salamanders of the genus Onychodactylus from Eastern Honshu, Japan (Amphibia, Caudata, Hynobiidae).
On the taxonomy of the tribe Pisachini (Hemiptera: Fulgoromorpha: Nogodinidae) with the description of new taxa from China and Vietnam.
Drepanosticta machadoi spec. nov. from New Guinea (Odonata: Platystictidae).
A reanalysis of the morphological phylogeny of the spider genus Physocyclus Simon (Araneae: Pholcidae) with the description of a new species and description of the female of Physocyclus paredesi Valdez-Mondragón from Mexico.
A new species of Riama Gray, 1858 (Squamata: Gymnophthalmidae)
from the Tropical Andes.

Two new deep-sea stalked barnacles, Arcoscalpellum epeeum sp. nov. and Gymnoscalpellum indopacificum sp. nov., from the Coral Sea, with descriptions of the penis in Gymnoscalpellum dwarf males.
A new species of Andinobates (Amphibia: Anura: Dendrobatidae) from west central Panama.
Species of Blepharicera Macquart from China with descriptions of two new species (Diptera: Blephariceridae).
Two new species of Pleciobates (Hemiptera: Gerromorpha: Gerridae) from India, with a key to the species of Pleciobates.
New Patagonian species of Liolaemus (Iguania: Liolaemidae) and novelty in the lepidosis of the southernmost lizard of the world: Liolaemus magellanicus.
Three new species of Simulium (Nevermannia) (Diptera: Simuliidae) from Vietnam.
A new species of Sybistroma Meigen (Diptera: Dolichopodidae) from the Middle East with a key to West-Palaearctic species of the genus.
Two new species of Apobaetis Day, 1955 (Ephemeroptera: Baetidae) from Brazil.
Two new skinks (Scincidae: Glaphyromorphus) from rainforest habitats in north-eastern Australia.
A new species of Opecarcinus Kropp & Manning, 1987 (Crustacea: Brachyura: Cryptochiridae) associated with the stony corals Pavona clavus (Dana, 1846) and P. bipartita Nemenzo, 1980 (Scleractinia: Agariciidae).
Reinstatement of Distantasca Dworakowska (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae: Empoascini) as a valid genus with new species and new combinations.
Japanese species of the genus Proutia Tutt, 1899 (Lepidoptera: Psychidae).
A new genus and two new species of Alysiinae (Hymenoptera: Braconidae) from Papua New Guinea.
A new toothed pterosaur (Pterodactyloidea: Anhangueridae) from the Early Cretaceous Romualdo Formation, NE Brazil.
Review of amphipods of the Melita group (Amphipoda: Melitidae) from the coastal waters of Sakhalin Island (Far East of Russia). II. Genera Quasimelita Jarrett & Bousfield, 1996 and Melitoides Gurjanova, 1934.
Xynocoris, new genus of Ochlerini from Central and South America (Hemiptera: Pentatomidae: Discocephalinae).
New species and records of Apseudomorpha (Crustacea: Tanaidacea) from Taiwan.
Ascetoaxinus quatsinoensis sp. et gen. nov. (Bivalvia: Thyasiroidea) from Vancouver Island, with notes on Conchocele Gabb, 1866, and Channelaxinus Valentich-Scott & Coan, 2012.
Three new species of Thrasychiroides Soares & Soares, 1947 from Brazilian Mountains (Opiliones, Eupnoi, Neopilionidae).
Three new species of the genus Otacilia Thorell (Araneae: Phrurolithidae)
from China.

Two new species of Atanatolica Mosely 1936 (Trichoptera: Leptoceridae)
from Peru and Northeastern Brazil.

Notes on a collection of the tribe Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae)
from Hainan, China.

Description of a new montane freshwater crab (Crustacea: Potamidae: Geothelphusa) from northern Taiwan.
Two new species of Piaroa (Arachnida: Schizomida, Hubbardiidae) from Colombia, with comments on the genus taxonomy and the flagellar setae pattern of Hubbardiinae.
Tisaniba, a new genus of marpissoid jumping spiders from Borneo (Araneae: Salticidae).
First records of Ochrotrichia Mosely, 1934 (Trichoptera: Hydroptilidae) in Northeastern Brazil: Five new species and two new geographical records.
The genera Luzonimyia and Pararhinoleucophenga from China (Diptera: Drosophilidae), with DNA barcoding information.
New species of Afrotropical Muscidae (Diptera: Muscoidea).
Two new species of Glyphocrangon (Decapoda: Caridea: Glyphocrangonidae) from the East China Sea and the Philippines.
Review of the genus Ammobatoides Radoszkowski, 1867 (Hymenoptera: Apidae, Nomadinae) from Russia and neighbouring countries .
Review of the genus Mesosaimia Breuning with description of a new species (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Mesosini).
Salmoneus yoyo nov. sp., a peculiar new infaunal shrimp from Lombok, Indonesia (Decapoda, Caridea, Alpheidae).
New species of Oropezella Collin (Diptera, Hybotidae, Ocydromiinae) from Brazil and Costa Rica, with comments on the relationships among species-groups.
The cicada genus Karenia Distant, 1888 (Hemiptera: Cicadidae), with description of a new species.
Synopsis of the genus Pseudosparna Mermudes & Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with description of two new species .
Five new species of the feather mite genus Trouessartia Canestrini from South America (Acari: Trouessartiidae).
A review of Luxiaria Walker and its allied genus Calletaera Warren (Lepidoptera, Geometridae, Ennominae) from China.
Relict populations of Diaphanosoma  (Cladocera: Ctenopoda) in the Chadian Sahara, with the description of a new species .
A brief look at the Odonata from the Páramo ecosystems in Colombia, with the descriptions of Oxyallagma colombianum sp. nov. and Rhionaeschna caligo sp. nov. (Odonata: Coenagrionidae, Aeshnidae, Libellulidae).
Two new species and a new record of Scale-worms (Polychaeta) from Southwest Atlantic deep-sea coral mounds .
Two new species and a new synonym in the Pardosa nebulosa-group (Lycosidae: Pardosa) from China.
Review of the planthopper genus Ommatissus Fieber (Hemiptera: Fulgoromorpha: Tropiduchidae) with descriptions of three new species from China.
A Critically Endangered new dragonfly species from Morocco: Onychogomphus boudoti sp. nov. (Odonata: Gomphidae).
A new species of Phanerotoma Wesmael (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae) from the Andaman Islands, India.
Evaluation of the photooxidation of galactosyl- and lactosylceramide by electrospray ionization mass spectrometry.
Novel staphylococcal species that form part of a Staphylococcus aureus related complex: the non-pigmented S. argenteus and the non-human primate associated S. schweitzeri sp. nov.
Penicillium koreense sp. nov., isolated from various soils in Korea.
Novel genera and species of coniothyrium-like fungi in Montagnulaceae (Ascomycota).
Taxonomy and multi-gene phylogeny of Datronia(Polyporales, Basidiomycota).
Fungal Planet description sheets: 214-280.
An Exceptionally Preserved Transitional Lungfish from the Lower Permian of Nebraska, USA, and the Origin of Modern Lungfishes.
Taxonomic complexity in the halophyte Limonium vulgare and related taxa (Plumbaginaceae): insights from analysis of morphological, reproductive and karyological data.
Microdochium paspali, a new species causing seashore paspalum disease in southern China.
Leptospira mayottensis sp. nov., a pathogenic Leptospira species isolated from humans.
Two new species of the feather mite family Gabuciniidae (Acariformes: Pterolichoidea) from wrens (Passeriformes: Troglodytidae).
New species and records of the mite genus Prolistrophorus (Acariformes: Listrophoridae) from rodents of the subfamily Sigmodontinae (Rodentia: Cricetidae).
New species of Gorgoderina (Digenea; Gorgoderidae) and other helminths in Euphlyctis cyanophlyctis (Anura: Dicroglossidae) from Dehradun, (Uttarakhand), India.
New species of Bakeria (Nematoda; Strongylida; Molineidae), new species of Falcaustra (Nematoda; Ascaridida; Kathlaniidae) and other helminths in Cnemaspis mcguirei (Sauria; Gekkonidae) from Peninsular Malaysia.
On a new species of Aplectana (Nematoda, Cosmocercidae) from Kulti, Burdwan, West Bengal, India.
Morphological and molecular characterization of Cucullanus hainanensis sp. nov. (Ascaridida: Cucullanidae) from Muraenichthys gymnopterus (Bleeker) (Anguilliformes: Ophichthidae) in the South China Sea.
The genus Rhadinorhynchus (Acanthocephala: Rhadinorhynchidae) from marine fish in Australia with the description of four new species.
Cryptococcus vaughanmartiniae sp. nov. and Cryptococcus onofrii sp. nov.: two new species isolated from worldwide cold environments.
Morphology, ontogenetic features and SSU rRNA gene-based phylogeny of a new soil ciliate, Bistichella cystiformans spec. nov. (Protista, Ciliophora, Stichotrichia).
Description of Comamonas serinivorans sp. nov., isolated from wheat straw compost.
Morphological and molecular evidence of three species of pikes Esox spp. (Actinopterygii, Esocidae) in France, including the description of a new species.
16S rRNA gene sequencing, multilocus sequence analysis, and mass spectrometry identification of the proposed new species "Clostridium neonatale"
The Phylogenetic Position of the Genus Cyrtostrombidium, with a Description of Cyrtostrombidium paralongisomum nov. spec. and a Redescription of Cyrtostrombidium longisomum Lynn & Gilron, 1993 (Protozoa, Ciliophora) Based on Live Observation, Protargol Im
Characteristics of complete mitogenome of Pampus sp. nov. (Perciformes: Stromateidae).
Mizugakiibacter sediminis gen. nov., sp. nov., isolated from a freshwater lake.
A reappraisal of the Pleurotus eryngii complex - New species and taxonomic combinations based on the application of a polyphasic approach, and an identification key to Pleurotus taxa associated with Apiaceae plants.
Bradyrhizobium neotropicale sp. nov. isolated from effective nodules of Centrolobium paraense grown in soil of Amazonia, Brazil.
Three new caespitose species of Senecio (Asteraceae, Senecioneae) from South Peru.
Hieracium sinoaestivum (Asteraceae), a new species from North China.
A new species of spiny Solanum (Solanaceae) from Peru.
A new species of Hibiscadelphus Rock (Malvaceae, Hibisceae) from Maui, Hawaiian Islands.
A revision of the New Zealand Kunzeaericoides (Myrtaceae) complex.
A new species of Orthosiphon (Lamiaceae) from Angola.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Fenollaria massiliensis gen. nov., sp. nov., a new genus of anaerobic bacterium.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Bacteroides neonati sp. nov., a new species of anaerobic bacterium.
Genome sequence and description of Nesterenkonia massiliensis sp. nov. strain NP1(T.).
Non-contiguous finished genome sequence and description of Corynebacterium jeddahense sp. nov.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Bacillus massilioalgeriensis sp. nov.
Genome sequence and description of Corynebacterium ihumii sp. nov.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Collinsella massiliensis sp. nov.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Anaerococcus provenciensis sp. nov.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Alistipes ihumii sp. nov.
Complete genome sequence of Kosakonia sacchari type strain SP1(T.).
Non-contiguous finished genome sequence and description of Kurthia senegalensis sp. nov.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Paucisalibacillus algeriensis sp. nov.
Revision of Beardius Reiss et Sublette, 1985 (Diptera: Chironomidae), with the description of twenty new species.
A remarkable new species of Liparis (Orchidaceae) from China and its phylogenetic implications.
Wickerhamiella allomyrinae f.a., sp. nov., a yeast species isolated from the gut of rhinoceros beetle Allomyrina dichotoma.
Expanding the verrucomicrobial methanotrophic world: description of three novel species of Methylacidimicrobium gen. nov.
Systematics of the oswaldoi complex (Anopheles, Nyssorhynchus) in South America.
Description of Trichophoromyia uniniensis, a new phlebotomine species (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) of Amazonas State, Brazil.
Pedobacter pituitosus sp. nov., isolated from Wibong falls.
Bradymyces gen. nov. (Chaetothyriales, Trichomeriaceae), a new ascomycete genus accommodating poorly differentiated melanized fungi.
A New Species of Nyanzachoerus (Cetartiodactyla: Suidae) from the Late Miocene Toros-Ménalla, Chad, Central Africa.
Miocene leaves of Elaeagnus (Elaeagnaceae) from the Qinghai-Tibet Plateau, its modern center of diversity and endemism.
Litoreibacter ponti sp. nov., isolated from seawater.
Phaeoacremonium italicum sp. nov., associated with esca of grapevine in southern Italy.
Morphological and molecular characterization of three Agaricus species from tropical Asia (Pakistan, Thailand) reveals a new group in section Xanthodermatei.
Integrative Taxonomy and Species Delimitation in Harvestmen: A Revision of the Western North American Genus Sclerobunus (Opiliones: Laniatores: Travunioidea).
Multivariate morphometric analyses of the predatory ciliate genus Semispathidium (Ciliophora: Litostomatea), with description of S. longiarmatum nov. spec.
A new species and species-group of Simulium (Simulium) (Diptera: Simuliidae) from Thailand.
Discovery of a Rare Pterosaur Bone Bed in a Cretaceous Desert with Insights on Ontogeny and Behavior of Flying Reptiles.
Molecular characterization of two opecoelid trematodes from fishes in the Gulf of Mexico, with a description of a new species of Helicometra.
Calamicoptes anatidus sp. nov., a new quill wall mite (Acari: Laminosioptidae) from the Greater Scaup Aythya marila (L.) (Aves: Anseriformes).
Foleyellides rhinellae sp. nov. (Nematoda, Onchocercidae) a new filaria parasitizing Rhinella marina (Anura, Bufonidae) in Mexico.
Synopsis of Oryssomini Gordon (Coleoptera: Coccinellidae) from the Neotropical region with new species of Oryssomus Mulsant, Pseudoryssomus Gordon and Gordonoryssomus Almeida & Lima.
A new species of Hetereleotris (Perciformes: Gobiidae) from Farasan Island (Red Sea).
New data on the genus Micromus Rambur, 1842 from China (Neuroptera, Hemerobiidae), with a key to Chinese species.
Additions to the Nepticulidae (Lepidoptera) of East Asia, with descriptions of three new species from Primorskiy Kray.
Two new species of quill mites of the family Syringophilidae (Acariformes: Cheyletoidea) associated with treronine doves (Columbiformes: Columbidae: Treroninae).
A re-description of rare alpheid shrimp Amphibetaeus jousseaumei (Coutière, 1896) and escription of a new species of the genus Athanopsis Coutière, 1897(Crustacea: Decapoda: Alpheidae) from Iranian coast of the Persian Gulf.
A phylogenetic analysis of the southern African gecko genus Afroedura Loveridge (Squamata: Gekkonidae), with the description of nine new species from Limpopo and Mpumalanga provinces of South Africa.
A new species of Hypoaspis Canestrini from Iran (Acari: Laelapidae), with a key to the species occurring in the Western Palaearctic Region.
One new species of the genus Alloteratura Hebard, 1922 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Yunnan, China.
Leeonychiurus, a new genus from East Asia (Collembola: Onychiuridae: Onychiurini).
A new species of the genus Aspidiotes Schoenherr, 1847 (Coleoptera: Curculionidae: Tanymecini) from Middle Anatolia (Turkey).
Paracriodion Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae): redefinition, with description of a new species from Bolivia.
Review of the Stenothemus harmandi species-group (Coleoptera, Cantharidae), with description of six new species from China.
One new species in the cockroach genus Jacobsonina Hebard 1929 (Blattodea, Ectobiidae, Blattellinae) from Mainland China.
Cladocroce caelum sp. nov. from the Brazilian coast; first record of the genus in the South Atlantic.
On cockroaches of the subfamily Epilamprinae (Dictyoptera: Blaberidae) from South India and Sri Lanka, with descriptions of new taxa.
Taxonomic revision of the semi-aquatic skink Parvoscincus leucospilos (Reptilia: Squamata: Scincidae), with description of three new species.
Two new species and a new synonym of the genus Paederus Fabricius (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) from China.
Helicopsyche (Feropsyche) timbira sp. nov. (Trichoptera: Helicopsychidae), a new species from southeastern Brazil.
Two new species of Cosmolaelaps Berlese (Acari:Laelapidae) from Iran 
Two new species of Cyta (Acari: Prostigmata: Bdellidae) from Western Iran 
Halobacterium rubrum sp. nov., isolated from a marine solar saltern.
Ameson metacarcini sp. nov. (Microsporidia) infecting the muscles of Dungeness crabs Metacarcinus magister from British Columbia, Canada.
A new iridescent tarantula of the genus Thrigmopoeus Pocock, 1899 from Western Ghats, India.
Pedobacter xixiisoli sp. nov., isolated from bank side soil of Xixi wetland.
A new oomycete species parasitic in nematodes, Chlamydomyzium dictyuchoides sp. nov.: Developmental biology and phylogenetic studies.
Aquastella gen. nov.: A new genus of saprolegniaceous oomycete rotifer parasites related to Aphanomyces, with unique sporangial outgrowths.
Siansivirga jejunensis sp. nov., isolated from seawater of Jeju Island in Korea and emendation of the genus Siansivirga.
A new species of Hemiphyllodactylus (Reptilia: Gekkonidae) from northern Laos.
A new Gehyra (Gekkonidae: Reptilia) from New Guinea with unique caudal scalation.
Taxonomic revision of the Neotropical genus Arthropeina Lindner, 1949 (Diptera: Xylomyidae).
Revision of Fenestrobates (Acari, Oribatellidae) with description of F. marauni sp. nov., from South America, and new diagnosis for Oribatellidae.
Two new species of Aulospongus Norman, 1878 with a key to the Atlantic species (Poecilosclerida; Demospongiae; Porifera).
A new species of Pachycerianthus (Cnidaria, Anthozoa, Ceriantharia) from Tropical Southwestern Atlantic.
The species of Trite Simon, 1885 (Araneae: Salticidae) from New Caledonia.
Morphology and Phylogeny of a New Frontonia Ciliate, F. paramagna spec. nov. (Ciliophora, Peniculida) from Harbin, Northeast China.
Two new species of the genus Euxiphidiopsis Gorochov, 1993 (Orthoptera: Meconematinae) from China.
A new species of the genus Micropeza Meigen (Diptera: Micropezidae) from Brazil.
New species of mite harvestmen from southeast Queensland, Australia greatly extend the known distribution of the genus Austropurcellia (Arachnida, Opiliones, Cyphophthalmi).
The parerigonine genus Paropesia Mesnil (Diptera, Tachinidae), with descriptions of three new species from East Asia.
Mitinha and Tamanduamyia, two new genera of Mythicomyiinae (Diptera, Mythicomyiidae) from northeast Brazil.
Taxonomic study of oribatid mites (Acari, Oribatida) of Bi Dup-Nui Ba National Park (southern Vietnam).
New species of Haliclona (Demospongiae: Haplosclerida: Chalinidae) from Western Australia.
A new snapping species of the shrimp genus Typton Costa, 1844 (Decapoda: Palaemonidae) from the coast of São Paulo, southeastern Brazil.
A taxonomic study on the species of the genus Ocellarnaca (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae).
Taxonomic Revision of the genus Mesomphalia Hope, 1839 (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae).
Two new species of the genus Armascirus (Acari: Prostigmata: Cunaxidae) from India and Vietnam, with a description of the preimaginal stage of Armascirus fendai.
Species of Periacma, Irepacma and Epiracma from Taiwan (Lepidoptera: Oecophoridae).
Deep water echinoid-associated pontoniine shrimp "Periclimenes hertwigi Balss, 1913" species group (Crustacea: Decapoda: Caridea: Palaemonidae): species review, description of a new genus and species from Philippines.
Ybytyramoan, a new genus of fireflies (Coleoptera: Lampyridae, Lampyrinae, Photinini) endemic to the Brazilian Atlantic Rainforest, with description of three new species.
A new leafhopper genus Bhatiahamus (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) from China with description of a new species and a new combination.
Laccobius leopardus sp. nov. from the Western Cape of South Africa (Coleoptera: Hydrophilidae).
Systematics and biogeography of Hemidactylus homoeolepis Blanford, 1881 (Squamata: Gekkonidae), with the description of a new species from Arabia.
A new species of Leptalpheus Williams, 1965 and new records of L. mexicanus Ríos & Carvacho, 1983 and L. hendrickxi Anker, 2011 (Crustacea: Decapoda: Alpheidae) from the Pacific coast of Mexico.
A contribution to the knowledge of New World Bruchinae (Coleoptera, Chrysomelidae): taxonomic revision of Ctenocolum Kingsolver & Whitehead, with description of five new species.
Three new species of the genus Passeroptes Fain (Astigmata: Dermationidae) from China.
A new genus of the family Jaculinidae (Cheilostomata, Bryozoa) from the Miocene of the tropical western Atlantic.
Species of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Henan Province, China.
New species of the genus Nipponeurorthus Nakahara, 1958 (Neuroptera: Nevrorthidae) from China.
Taxonomy of the Oriental leafhopper genus Fistulatus (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae), with description of a new species from China.
Redescription of the fig wasp genus Sycophilodes Joseph (Chalcidoidea: Pteromalidae: Epichrysomallinae) with description of a new species from India.
New species and records of black flies (Diptera: Simuliidae) from Vinh Phuc Province, Vietnam.
Dictyoceratida (Porifera: Demospongiae) from Tropical Southwestern Atlantic (Northeastern Brazil, Sergipe State) and the description of three new species.
First record of the genus Tagalis Stål, 1860 (Hemiptera: Reduviidae: Saicinae) from Colombia with the description of two new species 
Two new species of Mesoplecia (Insecta: Diptera: Protopleciidae) from the late Middle Jurassic of China.
Review of the genus Pentacentrus Saussure (Orthoptera: Gryllidae: Pentacentrinae) from China 
Taxonomic revision of Cumbre Evans, 1955 (Hesperiidae: Hesperiinae: Moncini), with the description of two new species.
Two new species of Pachyseius Berlese (Acari: Pachylaelapidae) from Turkey, with a key to the world species.
Revision of the Holarctic genus Rhynchotalona Norman, 1903
(Anomopoda: Chydoridae).

Cheylostigmaeus tarae sp. nov. and Stigmaeus delaramae sp. nov. (Acari: Stigmaeidae) from Kurdistan, Iran.
A new genus of Psychodinae (Diptera, Psychodidae) from phytotelmata in a Honduran cloud forest.
Three new species of Neoperla in the montivaga group (Plecoptera: Perlidae) from China.
The genus Dolichocephala newly found in Shaanxi Province (China), with descriptions of three new species (Diptera: Empididae).
Two new Nirvanini genera from China (Hemiptera: Cicadellidae).
Eight new species of Oragua Melichar, 1926 (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) from Amazonas State, Brazil, with description of the female terminalia of Oragua jurua Young, 1977, and new records for the genus.
Tardigrada from a sub-Andean forest in the Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) with the description of Itaquascon pilatoi sp. nov.
A new species of the genus Ctenophora Meigen (Diptera: Tipuloidea: Tipulidae) from China, with a key to the world species.
New tryphosine amphipods from Australian waters (Crustacea, Amphipoda, Lysianassoidea, Lysianassidae, Tryphosinae).
Thermococcus paralvinellae sp. nov. and Thermococcus cleftensis sp. nov., new species of hyperthermophilic heterotrophs from deep-sea hydrothermal vents.
A new Inocyclus species (Parmulariaceae) on the neotropical fern Pleopeltis astrolepis.
New Phaeoacremonium species isolated from sandalwood trees in Western Australia.
Nymphal development and lerp construction of Glycaspis sp. (Hemiptera: Psylloidea) on Eucalyptus sideroxylon (Myrtaceae) in central-west New South Wales, Australia.
Review of the diagnosis of tuberculosis in non-bovid wildlife species using immunological methods--an update of published work since 2009.
Atolchelys lepida, a new side-necked turtle from the Early Cretaceous of Brazil and the age of crown Pleurodira.
Halopenitus salinus sp. nov., isolated from the brine of salted brown alga Laminaria.
Morphology and Phylogeny of Three Trachelocercid Ciliates, with Description of a New Species, Trachelocerca orientalis Spec. Nov. (Ciliophora, Karyorelictea).
Morphological and Genetic Diversity of the Wood-Boring Xylophaga (Mollusca, Bivalvia): New Species and Records from Deep-Sea Iberian Canyons.
Trichoderma songyi sp. nov., a new species associated with the pine mushroom (Tricholoma matsutake).
A retrospective approach to testing the DNA barcoding method.
Psychroflexus salarius sp. nov., isolated from Gomso salt pan.
Pseudopelagicola gijangensis gen. nov., sp. nov., isolated from sea squirt Halocynthia roretzi.
D-xylose-fermenting and xylanase-producing yeast species from rotting wood of two Atlantic Rainforest habitats in Brazil.
Diversity of trypanosomatids (Kinetoplastea: Trypanosomatidae) parasitizing fleas (Insecta: Siphonaptera) and description of a new genus Blechomonas gen. n.
Morphology, Ontogeny, and Phylogeny of Two Brackish Urostylid Ciliates (Protist, Ciliophora, Hypotricha).
Cucullanus egyptae sp. nov. (Nematoda, Cucullanidae) infecting the European eel Anguilla anguilla in Egypt. Morphological and molecular phylogenetic studies.
Description of Cloacina atthis sp. nov. from the stomach of the euro (Macropus robustus) (Marsupialia: Macropodidae) from Western Australia based on morphological and molecular criteria.
Photobacterium sanctipauli sp. nov. isolated from bleached Madracis decactis (Scleractinia) in the St Peter & St Paul Archipelago, Mid-Atlantic Ridge, Brazil.
Revision of endemic Marquesas Islands Bidens (Asteraceae, Coreopsideae).
Three new species of Solanum (Brevantherum Clade) endemic to the Brazilian Atlantic Forest.
A new species of plestiodon (squamata: scincidae) from kuchinoshima island in the tokara group of the northern ryukyus, Japan.
Description of a New Species of Sternomoera (Crustacea: Amphipoda: Pontogeneiidae) from Japan, with an Analysis of the Phylogenetic Relationships Among the Japanese Species Based on the 28S rRNA Gene.
Creneis carolina gen. et sp. nov. (Heterolobosea), a Novel Marine Anaerobic Protist with Strikingly Derived Morphology and Life Cycle.
Morphological and molecular evidences for two new species of Laetiporus (Basidiomycota, Polyporales) from southwestern China.
A review of the genus Limnocythere (Podocopida: Limnocytheridae) in the Pampean region (Argentina), with the description of a new species, Limnocythere cusminskyae sp. nov.
Carcharhinus humani sp. nov., a new whaler shark (Carcharhiniformes:Carcharhinidae) from the western Indian Ocean.
Ephemeroporus quasimodo sp. nov. (Crustacea: Cladocera: Chydoridae), a new species from the Brazilian Cerrado.
Five new species of Centorisoma Becker from China, with an updated key to world species (Diptera, Chloropidae).
Description of Alloretochus sigillatus new species with comments and new distributional records for Alloretochus peruanicus (Ephemeroptera, Caenidae, Brachycercinae).
Chakra, a new genus of Scelioninae (Hymenoptera: Platygastridae) from India, along with description of a new species.
A new species of Munidopsis Whiteaves, 1874 (Crustacea: Anomura: Galatheoidea: Munidopsidae) from the Gulf of Mexico and Caribbean Sea.
New species of the genus Picobia (Cheyletoidea: Syringophilidae) parasitizing tyrannid birds (Passeriformes: Tyrannidae).
Revision of the genus Tanycypris (Ostracoda, Cypricercinae) with the description of Tanycypris alfonsi n. sp., and an identification key to the genus.
Eutrichosomellini (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae) from India, with description of two new genera.
A new species of lowland skink (genus Lipinia Gray, 1845) from northeastern Peninsular Malaysia.
A new species of Hemiphyllodactylus Bleeker, 1860 (Squamata: Gekkonidae) from Pulau Enggano, southwestern Sumatra, Indonesia.
Revision of the leafhopper genus Dusuna Distant (Hemiptera: Cicadellidae: Ledrinae), with description of one new species from China.
Definition of the Elachista puplesisi Sruoga complex (Lepidoptera, Gelechioidea, Elachistidae), with description of a new species.
Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae).
Volutidae (Mollusca: Gastropoda) of the Lakhra Formation (Earliest Eocene, Sindh, Pakistan): systematics, biostratigraphy and paleobiogeography.
A new species of Cymodoce Leach, 1814 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) based on morphological and molecular data, with a key to the Northern Indian Ocean species .
Brockphasma spinifemoralis gen. et spec. nov.: a new phasmid genus and new species of Neohiraseini (Phasmida: Necrosciinae) from Vietnam.
The genus Milnesium (Tardigrada: Eutardigrada: Milnesiidae) in the Great Smoky Mountains National Park (North Carolina and Tennessee, USA), with the description of Milnesium bohleberi sp. nov.
Three new species and a new record of the spider genus Mallinella Strand, 1906 from Brunei (Araneae, Zodariidae).
A new species of the genus Blaberops (Coleoptera: Anthribidae)
from east Madagascar, with a key to species.

Two new fringe-limbed frogs of the genus Ecnomiohyla (Anura: Hylidae) from Panama.
New palpigrades (Arachnida, Eukoeneniidae) from the Iberian Peninsula.
Three new species of Baeoentedon Girault (Hymenoptera: Eulophidae) from China, with the first record of whitefly host association (Hemiptera: Aleyrodidae).
Myxobolus anatolicus sp. nov. (Myxozoa) infecting the gill of Anatolian khramulya Capoeta tinca (Cyprinidae) in Turkey.
Yeasts vectored by migratory birds collected in the Mediterranean island of Ustica and description of Phaffomyces usticensis f.a. sp. nov., a new species related to the cactus ecoclade.
Non-contiguous finished genome sequence and description of Holdemania massiliensis sp. nov.
Vibrio metoecus sp.nov., a close relative of Vibrio cholerae isolated from coastal brackish ponds and clinical specimens.
Subcutaneous phaeohyphomycotic nodule due to Phialemoniopsis hongkongensis sp. nov.
A new high-elevation scorpion species of the genus Scorpiops Peters, 1861 (Scorpiones: Euscorpiidae: Scorpiopinae) from the Himalayas, India.
Gracilibacillus alcaliphilus sp. nov., a facultatively alkaliphile isolated from indigo fermentation liquor for dyeing.
Phylogeny and classification of Prunus sensu lato (Rosaceae).
New cultivation medium for "Ferrovum" and Gallionella-related strains.
Description of a new species of rabbitfish (Perciformes: Siganidae) from southern India, Sri Lanka and the Maldives.
The paranthrenini of mainland china (lepidoptera, sesiidae).
A new species of swamp rat of the genus Scapteromys Waterhouse, 1837 (Rodentia: Sigmodontinae) endemic to Araucaria angustifolia Forest in Southern Brazil.
Notes on the genus Acosmetura Liu, 2000 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae).
Three new species of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from Thailand.
Three new species of Kerevata (Braconidae: Rogadinae: Clinocentrini) from mainland Papua New Guinea.
Key to species of leafhopper genus Drabescoides Kwon & Lee (Hemiptera, Cicadellidae), with description of a new species from Southern China.
Two new species of Platypona DeLong (Hemiptera: Cicadellidae: Iassinae: Gyponini) from Peru and key to the species of the genus.
Description of a new species of the genus Henricohahnia Breddin (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) from China, with a key to Chinese species.
New species and new records of Pterosthetops: eumadicolous water beetles of the South African Cape (Coleoptera, Hydraenidae).
A new Amazonian species of Cryptocellus (Arachnida, Ricinulei), with descriptions of its integumental structures and all free-living life stages.
A new Colombian species of Cryptocellus (Arachnida, Ricinulei),
with notes on the taxonomy of the genus.

Six new species of Hylotribus Jekel, 1860 from Brazil (Coleoptera, Anthribidae, Anthribinae, Discotenini).
Subfamily Limoniinae Speiser, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene): the genus Helius Lepeletier & Serville, 1828.
Description of a new genus and three species of Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from the Western Ghats of Karnataka, India.
A new species of Leydigia Kurz, 1875 (Cladocera: Chydoridae) from Colombia.
A remarkable new species of Paraphamartania Engel from Portugal (Diptera, Asilidae).
Dressed in black. A New Ansonia Stoliczka, 1870 (Lissamphibia: Anura: Bufonidae) from Gunung Murud, Sarawak, East Malaysia (Borneo).
New fossil Praeaulacinae wasps (Insect: Hymenoptera: Evanioidea: Praeaulacidae) from the Middle Jurassic of China.
Tydeid and triophtydeid mites (Acari: Tydeoidea) associated with grapevine (Vitaceae: Vitis spp.) in Brazil, with the descriptions of species of Prelorryia (André, 1980) and Tydeus Koch, 1835.
The lonchaeidae of fiji (Diptera: schizophora) .
New species of Sinella and Coecobrya (Collembola: Entomobryidae) from New Caledonia.
Review of the Philippine taxa formerly assigned to the genus Amphicnemis Selys, II. Genus Sangabasis with descriptions of eight new species (Odonata: Coenagrionidae).
New species of Rhamphomyia (Diptera: Empididae) from Turkey with a key to species of the Middle East and adjacent territories.
The huntsman genus Decaphora Franganillo, 1931 (Araneae: Sparassidae: Sparianthinae).
A new species of the pontoniine shrimp genus Hamopontonia Bruce, 1970 associated with caryophyllid coral Euphyllia glabrescens (Chamisso & Eysenhardt, 1821) in Nhatrang Bay, Vietnam.
Taxonomic notes on some Brazilian species of Synalpheus Spence Bate, 1888, with new records and description of a new species (Decapoda, Alpheidae).
Mucha Ozerov and Ortalischema Frey newly recorded from China with descriptions of two new species (Diptera, Sepsidae).
Two new species and two new records of deep-water caridean shrimps from Brazil (Decapoda: Pandalidae, Palaemonidae, Crangonidae).
Two new species of Tetralidia Marques-Costa & Cavichioli (Hemiptera: Cicadellidae: Neocoelidiinae) from Peru with a key to species of the genus.
A new species of the genus Crepidodera Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae) from Baltic amber.
A new species of Abyssocladia (Porifera, Demospongiae, Poecilosclerida, Cladorhizidae) and other carnivorous sponges from the far eastern Solomon Islands.
Two new species of Chrysotus Meigen (Diptera, Dolichopodidae) from Siberia, with a key to the Siberian species.
Two new species of freshwater crabs of the genus Sundathelphusa Bott, 1969 (Decapoda: Brachyura: Gecarcinucidae) from caves in Luzon, Philippines.
The Higher Classification of the Ant Subfamily Ponerinae
(Hymenoptera: Formicidae), with a Review of Ponerine Ecology and Behavior.

Revision of the genus Pelecinobaccha Shannon, description of Relictanum gen. nov., and redescription of Atylobaccha flukiella (Curran, 1941) (Diptera: Syrphidae).
Multilocus sequence analysis of putative Vibrio mediterranei strains and description of Vibrio thalassae sp. nov.
A new species of Trichia from Australia.
Two new species of Hydnum with ovoid basidiospores: H. ovoideisporum and H. vesterholtii.
Two new species of Acremonium from Spanish soils.
A new species of Melanospora on truffles from China.
Two new Tricladium species from streams in Alaska.
Sergentomyia (Parrotomyia) jerighatiansis, a new species of sand fly (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) from Kandhamal district, Orissa, India.
Erratum to: Bacillus thaonhiensis sp. nov., a New Species, was Isolated from the Forest Soil of Kyonggi University by Using a Modified Culture Method.
Basidioascus persicus : a new yeast-like species of the Geminibasidiales isolated from Iran soil.
Paenibacillus lupini sp. nov. isolated from nodules of Lupinus albus.
On Limnocytherina axalapasco, a new freshwater ostracod (Podocopida: Limnocytheridae) from Mexican crater lakes.
Nupela species (Naviculales: Bacillariophyceae) from Colombian lowland waters including N. acaciensis nov. sp. and N. catatumbensis nov. sp.
Mesozoic lacewings from China provide phylogenetic insight into evolution of the Kalligrammatidae (Neuroptera).
Description of urolithin production capacity from ellagic acid of two human intestinal Gordonibacter species.
Candida pruni sp. nov. is a new yeast species with antagonistic potential against brown rot of peaches.
Characterization of a new pathogenic Acanthamoeba Species, A. byersi n. sp., isolated from a human with fatal amoebic encephalitis.
Aestuariivita boseongensis gen. nov., sp. nov., isolated from a tidal flat sediment.
Description of Taphrina antarctica f.a. sp. nov., a new anamorphic ascomycetous yeast species associated with Antarctic endolithic microbial communities and transfer of four Lalaria species in the genus Taphrina.
An Amphisbaenian Skull from the European Miocene and the Evolution of Mediterranean Worm Lizards.
Austroboletus amazonicus sp. nov. and Fistulinella campinaranae var. scrobiculata, two commonly occurring boletes from a forest dominated by Pseudomonotes tropenbosii (Dipterocarpaceae) in Colombian Amazonia.
New species of Cordana and epitypification of the genus.
Paraphyly of the Subgenus Sintonius (Diptera, Psychodidae, Sergentomyia): Status of the Malagasy Species. Creation of a New Subgenus and Description of a New Species.
Campylobacter corcagiensis sp. nov., isolated from faeces of captive lion-tailed macaques ( Macaca silenus ) in Ireland.
Desulfocarbo indianensis gen. nov., sp. nov., a benzoate-oxidizing, sulfate-reducing bacterium isolated from water extracted from a coal bed.
Granulicella cerasi sp. nov., an acidophilic bacterium isolated from cherry bark.
Bifidobacterium aesculapii sp. nov., from the faeces of the baby common marmoset (Callithrix jacchus).
Fulvimonas yonginensis sp. nov., isolated from greenhouse soil, and emended description of the genus Fulvimonas.
Clostridium bornimense , sp. nov., isolated from a mesophilic two-phase lab-scale biogas reactor.
Two new species of Leporinus (Characiformes: Anostomidae) from the Brazilian Amazon, and redescription of Leporinus striatus Kner 1858.
A new species of Demodex (Acari: Demodecidae) with data on topical specificity and topography of demodectic mites in the striped field mouse Apodemus agrarius (Rodentia: Muridae).
Two new desert Eschscholzia (Papaveraceae) from southwestern North America.
Supervised evolution: research concerning the number of evolutions that occur under certain constraints.
Boseongicola aestuarii gen. nov., sp. nov., isolated from a tidal flat sediment.
A new species and new host records of the quill mites (Acari: Syringophilidae) associated with sunbirds (Passeriformes: Nectariniidae).
Two new species of Eimeria (Apicomplexa, Eimeriidae) from tree skinks, Prasinohaema spp. (Sauria: Scincidae), from Papua New Guinea.
Hysterothylacium gibsoni sp. nov. and H. tetrapteri (Bruce et Cannon, 1989) (Nematoda: Ascaridida) from the Chinese marine fishes.
Isolation and characterization of Thermomicrobium carboxidum KI3T sp. nov., and Thermorudis peleae KI4T gen. nov., sp. nov., novel carbon monoxide-oxidizing bacteria isolated from geothermally-heated biofilms at Kilauea Volcano, Hawaii.
Aporocotyle mariachristinae n. sp., and A. ymakara Villalba & Fernández, 1986 (Digenea: Aporocotylidae) of the pink cusk-eel, Genypterus blacodes (Ophidiiformes: Ophidiidae) from Patagonia, Argentina.
Ochoterenella esslingeri n. sp. (Nematoda: Onchocercidae: Waltonellinae) from Bokermannohyla luctuosa (Anura: Hylidae) in Minas Gerais, Brazil, with notes on Paraochoterenella Purnomo & Bangs, 1999.
DNA barcoding applied to ex situ tropical amphibian conservation programme reveals cryptic diversity in captive populations.
Nonlinear projection methods for visualizing Barcode data and application on two data sets.
DNA barcoding of freshwater rotifera in Mexico: evidence of cryptic speciation in common rotifers.
A New Representative of Star-Shaped Fungi: Astraeus sirindhorniae sp. nov. from Thailand.
Streptococcus cuniculi sp. nov., a new Streptococcus species isolated from the respiratory tract of wild rabbits.
Nocardioides zeae sp. nov., isolated from the stem of Zea mays.
A review of the Tabanus semiargenteus-subgroup as part of the Tabanus bovinus species-group (Diptera: Tabanidae) with the description of two new species for science.
A New Species and New Records for the Subfamily Aleocharinae from Turkey.
Aquamicrobium terrae sp. nov., isolated from the polluted soil near a chemical factory.
Species of Anastrepha (Diptera: Tephritidae) captured in a guava orchard (Psidium guajava L., Myrtaceae) in Boa Vista, Roraima, Brazil.
A polyphasic taxonomy of Daldinia (Xylariaceae).
Description of two new thermophilic species of the genus Rubrobacter, Rubrobacter calidifluminis sp. nov. and Rubrobacter naiadicus sp. nov., and emended description of the genus Rubrobacter and the species Rubrobacter bracarensis.
Biology of a new xenoma-forming gonadotropic microsporidium in the invasive blotchfin dragonet Callionymus filamentosus.
Re-evaluation of the morphological variability of Microglossum viride and M. griseoviride sp. nov.
Cantharellaceae of Guyana II: New species of Craterellus, new South American distribution records for Cantharellus guyanensis and Craterellus excelsus, and a key to the Neotropical taxa.
A Study of the Phaonia angelicae Group (Diptera: Muscidae), with Descriptions of Six New Species from China.
Acetobacter sicerae sp. nov., isolated from cider and kefir and identification of Acetobacter species by dnaK , groEL and rpoB sequence analysis.
Hanseniaspora nectarophila sp. nov., a new yeast species isolated from ephemeral flowers in Brazil.
Streptosporangium jomthongense sp. nov., a novel actinomycete isolated from rhizospheric soil in Thailand and emendation of the genus Streptosporangium.
The expansion of Phytophthora clade 8b: three new species associated with winter grown vegetable crops.
Spiders (Araneae) of Churchill, Manitoba: DNA barcodes and morphology reveal high species diversity and new Canadian records.
New transitional fossil snakeflies from China illuminate the early evolution of Raphidioptera.
Gordonibacter urolithinfaciens sp. nov., an urolithin-producing bacterium isolated from human gut.
Description of Colponema vietnamica sp.n. and Acavomonas peruviana n. gen. n. sp., Two New Alveolate Phyla (Colponemidia nom. nov. and Acavomonidia nom. nov.) and Their Contributions to Reconstructing the Ancestral State of Alveolates and Eukaryotes.
Colletotrichum incanum sp. nov., a curved-conidial species causing soybean anthracnose in USA.
Cellulomonas pakistanensis sp. nov., a novel moderately halotolerant Actinobacteria.
Morphology, molecular genetics, and bioacoustics support two new sympatric xenophrys toads (amphibia: anura: megophryidae) in southeast china.
Mesozoic lacewings from China provide phylogenetic insight into evolution of the Kalligrammatidae (Neuroptera).
Nupela species (Naviculales: Bacillariophyceae) from Colombian lowland waters including N. acaciensis nov. sp. and N. catatumbensis nov. sp.
On Limnocytherina axalapasco, a new freshwater ostracod (Podocopida: Limnocytheridae) from Mexican crater lakes.
Book Zone

Atlas of Invertebrate-pathogenic Fungi, Thailand


Volume 1.

Volume 2.

Volume 3.

Volume 4.

BRT BookstoreFAO FishFinder

More..

More..

TISTR Book Center